Slovensko skončilo úplne najhoršie spomedzi 30 porovnávaných krajín

Analýza nadúmrtnosti počas pandémie covidu-19 so zohľadnením výkonnosti zdravotného systému

Jednou z pripomienok k porovnaniu Slovenska s európskymi krajinami v štúdii o nadúmrtnosti počas pandémie covidu-19 bolo, že porovnávanie s Dánskom či Nemeckom nie je vhodné, pretože výkonnosť zdravotného systému v spomínaných krajinách je na inej úrovni ako u nás. Na tieto faktory sme upozorňovali už v štúdii (str. 57), teraz sme ich do modelu doplnili aj kvantitatívne a výkonnosť zdravotného systému sme zohľadnili pomocou indexu EHCI. Toto zohľadnenie prinieslo nasledujúce poznatky: 

1. V princípe sa potvrdili pôvodné závery štúdie. Estónsko, Česko a Portugalsko majú podobné hodnoty výkonnosti zdravotného systému ako Slovensko, pri porovnaní s nimi nepozorujeme výrazné zmeny v nadúmrtnosti. 

2. V prípade porovnaní s Nemeckom a Dánskom je zohľadnenie výkonnosti zdravotníctva viac prínosné. Pri porovnaní prístupu s Dánskom mohol byť počet úmrtí potenciálne nižší o 6 199 ako v pôvodnej štúdii. V prípade Nemecka mohol byť počet úmrtí potenciálne nižší o 2 866 oproti pôvodnej štúdii. Napriek tomu však ostávaveľkýpočetúmrtína Slovensku, asi 15 000 oproti obom krajinám, ktoré nie je možné pripísať na vrub odlišnostiam vo výkonnosti zdravotníctva. 

3. Zároveň však vznikol nový poznatok. Po zohľadnení výkonnosti zdravotného systému skončilo Slovensko na poslednom miesto zo všetkých porovnávaných 30 krajín Európy. Dokonca až za Bulharskom a Poľskom, pričom tieto dve krajiny v pôvodnej metodike boli horšie ako Slovensko. Nadúmrtnosť na Slovensku bola teda omnoho vyššia, ako by sa na stav zdravotníctva dalo očakávať. Ak teda zohľadníme výkonnosť zdravotníctva, naše výsledky sú v porovnaní s inými krajinami ešte horšie ako v pôvodnom porovnaní. 

4. Zároveň sa prekvapivo dobre darilo Maďarsku, ktoré si napriek nízkemu skóre výkonnosti udržalo nadúmrtnosť na takmer polovičnej úrovni oproti Slovensku. 

Výkonnosť zdravotníctva meriame pomocou EHCI 

Meraniu výkonnosti zdravotného systému sa venuje viacero metodík, jednou z európskych je Euro Health Consumer Index (EHCI). EHCI vyhodnocuje celkovo 46 indikátorov v oblastiach, ako sú práva a informovanosť pacientov, prístup kzdravotnejstarostlivosti,výsledky liečby, rozsah a dostupnosť poskytovaných služieb, prevencia a využívanie liekov (https://healthpowerhouse.com/publications/). V našej predošlej štúdii sa ukázala silná korelácia medzi EHCI skóre krajiny a smrtnosťou na covid-19, ktorá meria počet úmrtí na počet infikovaných (https://akjournals.com/view/journals/032/71/S1/article-p35. xml). EHCI skóre bolo naposledy stanovené za rok 2018, čiže pred pandémiou. 

Ak každej krajine priradíme jej celkovú percentuálnu nadúmrtnosť počas pandémie a zároveň EHCI skóre, dostaneme graf Celková nadúmrtnosť počas covidu vs. EHCI skóre. 

Vidíme, že krajiny s vyšším EHCI skóre mali tendenciu dosahovať nižšiu celkovú nadúmrtnosť, čo je pomerne očakávaný výsledok. Krajiny, ktoré skončili v grafe pod trendovou spojnicou (modrá bodkovaná čiara), zvládli s ohľadom na svoj zdravotný systém pandémiu lepšie ako priemer, krajiny nad líniou zvládli pandémiu horšie ako priemer. Osobitnú pochvalu si zaslúži Maďarsko, ktoré napriek nízkemu skóre EHCI udržalo nadúmrtnosť na takmer polovičnej úrovni oproti Slovensku. 

Na základe trendovej línie môžeme vypočítať očakávanúnadúmrtnosťpredanúvýkonnosť zdravotného systému. Zjednodušene, ide o nadúmrtnosť, ktorú by krajina mala, ak by naplnila očakávanie vzhľadom na výkonnosť jej zdravotníctva (bola presne priemernou). Pre krajiny nad líniou bude očakávaná nadúmrtnosť nižšia ako reálna, pre krajiny pod líniou bude očakávaná nadúmrtnosť vyššia ako reálna. Výsledky takéhoto prepočtu sú v grafe Očakávaná nadúmrtnosť pre danú výkonnosť zdravotného systému (normalizované na slovenské očakávané úmrtia). Pre porovnateľnosť sú normalizované (prepočítané) na slovenskú očakávanú úmrtnosť. 

Po zohľadnení výkonnosti zdravotného systému je Slovensko úplne posledné 

V pôvodnom porovnaní všetkých krajín patrilo Slovensku nelichotivé 3. miesto od konca (str. 105 štúdie). Predbehli sme len Bulharsko a Poľsko. V hodnotení EHCI sú však tieto krajiny na nižších priečkach ako Slovensko, čo znamená, že na základe výkonnosti zdravotníckeho systému by sme u nich očakávali vyššiu nadúmrtnosť. To spôsobilo, že po zohľadnení EHCI sa Slovensko prepadlo na posledné miesto z porovnávaných krajín. Inak povedané, je najďalej od priemerného aočakávateľnéhozvládnutia pandémie zo všetkých 30 porovnávaných krajín. 

Ak porovnanie so Slovenskom čo do počtu nadúmrtí zopakujeme teraz, dostávame nasledujúce výsledky. To, že všetky stĺpce sú v kladných číslach, znamená, že všetky porovnávané krajiny mali nižšiu nadúmrtnosť ako Slovensko, a výška stĺpca reprezentuje počet stratených životov, ktoré mohli byť potenciálne zachránené (pozn. graf Počet potenciálne zachránených životov (oproti jednotlivým krajinám pri zohľadnení EHCI)).

Keďže Estónsko, Česko a Portugalsko majú podobné hodnoty EHCI skóre ako Slovensko, pri porovnaní s nimi nepozorujeme výrazné zmeny oproti pôvodnej štúdii. V prípade porovnaní s Nemeckom a Dánskom je zohľadnenie výkonnosti zdravotníctva viac prínosné. V prípade Dánska by bol počet úmrtí potenciálne nižší o 6 199 ako v pôvodnej štúdii. V prípade Nemecka by klesol o 2 866 oproti pôvodnej štúdii. V prípade týchto dvoch krajín bolo teda zohľadnenie výkonnosti zdravotníctva namieste, ale napriek tomu ostáva veľký počet úmrtí (vyše 15 000), ktoré nie je možné pripísať na vrub odlišnostiam vo výkonnosti zdravotníctva. 

Porovnanie stratených životov,ktorémohlibyťpotenciálne zachránené, v pôvodnej štúdii s metodikou upravenou o výkonnosť zdravotného systému – EHCI (pozn. tabuľka) 

Dôležitosť vakcinácie 

Ako sme aj v pôvodnej štúdii rozoberali, vakcinácia mala významný vplyv na nadúmrtnosť. Do grafu, kde meriame výkonnosť zdravotných systémov pomocou EHCI a nadúmrtnosť, sme farebnou škálou pridali stav vakcinácie. Škála funguje ako semafor, červená farba indikuje nízku zaočkovanosť, oranžová strednú a zelená vysokú mieru zaočkovanosti. 

Na grafe je potrebné všimnúť si predovšetkým oblasť od EHCI 650 po 750, v nej totiž vidieť podľa farby bodov, že krajiny so zdravotníctvom tejto výkonnostnej kategórie sa vedeli „vykúpiť“ z nadúmrtnosti pomocou vakcinácie. Vidíme, že krajiny ako Estónsko, Portugalsko či Španielsko, ktoré majú veľmi podobnú výkonnosť zdravotníctva, dokázali vďaka vysokej miere preočkovanosti dosiahnuť výrazne nižšiu nadúmrtnosť ako Slovensko. Máme naďalej záujem diskutovať na odbornej úrovni, a preto k ďalším analýzam pozývame zástupcov ZP Union, VšZP, ÚDZS, NCZI a IZA. 

Tento text vznikol spoluprácou nasledujúcich autorov: 
Peter Pažitný, Martin Selvek, Beáta Saal, Daniela Kandilaki, Ľubica Löffler, Roman Mužik a Rudolf Zajac 

Zdroj: Zdravotnícke noviny č. 4/2023 (26. 1. 2023)

Leave A Reply

Navigate