Minister Zajac: Slovenské zdravotníctvo udržím pri živote

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac predpokladá, že „zdravotníctvo z existujúcich zdrojov bude vedieť udržať pri živote, aj keď dlh na budúci rok bude ešte narastať“.

Vyrovnané hospodárenie bude možné najskôr v roku 2004.

Nemožno očakávať výraznejšie zastavenie rastu dlhov, ak sa nezmení fungovanie v samotnom systéme zdravotníctva, ktorý produkuje približne 700 miliónov korún dlhov mesačne.

Ministerstvo zdravotníctva SR podľa slov jeho šéfa Rudolfa Zajaca chce obmedziť rast časti dlhov v liekovej politike. Dá sa to urobiť pomerne rýchlo, a to novým zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o Úrade pre dohľad a redukovaným zákonom o liečebnom poriadku. Zajac uviedol, že uvedené zákony by mali viesť k takej systémovej zmene, ktorá by mohla vytvoriť predpoklad pre vyrovnané hospodárenia začiatkom roku 2004.

„Prioritou bude, aby sme zo spoločného solidárneho balíka boli schopní vyfinancovať tie výkony, ktoré občan určite nemôže zaplatiť,“ povedal Zajac.

Pri návrhu štátneho rozpočtu SR bude ministerstvo vychádzať z vyššej sumy poistného za poistencov štátu. Táto suma by sa mala zvýšiť o výšku inflácie, teda o 7,6 percenta. Uvažuje sa o sume 409 korún miesto doterajších 383 korún.

Súčasne šéf rezortu dal urobiť analýzu všetkých kapitálových transferov a splátok, ktoré ministerstvo dáva na nákup techniky. Dá urobiť analýzu nákupov, ktoré nie sú potrebné alebo nebudú vykonateľné, ďalej analýzu stavieb financovaných rezortom a rozhodnúť, s ktorými stavbami sa nezačne a ktoré pozastavia tak, aby získané zdroje mohli dať do systému zdravotnej starostlivosti. Je už známe, že deregulácia cien plynu a elektrickej energie zvýši náklady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zajac predpokladá, že „zdravotníctvo z existujúcich zdrojov bude vedieť udržať pri živote, aj keď dlh na budúci rok bude ešte narastať“.

Za stravu, pobyt v špitáli, dopravu a recepty bude treba platiť

Z Ministerstva zdravotníctva SR chce jeho nový šéf Rudolf Zajac vytvoriť operatívny orgán štátnej správy, ktorý nebude zasahovať do jednoduchých činností a kompetencií riaditeľov nemocníc patriacich ešte pod štát. Bude však pružne reagovať na potreby, to znamená zladenie medicínskeho a ekonomického úseku, výrazné posilnenie normotvornej a legislatívnej činnosti zahraničného odboru a oblasti informatiky.

Nezávislí odborníci začínajú v pondelok robiť audit rezortu z oblasti riadenia a ekonomiky, povedal minister Rudolf Zajac. Cieľom auditu je do dvoch týždňov navrhnúť zmeny štruktúry činnosti ministerstva a tým zabezpečiť vysokú efektivitu jeho práce. Zámerom je zabrániť zbytočnej administratívnej práci v rezorte.

Ďalej snahou ministerstva bude v skrátenom legislatívnom konaní novelizovať zákon o liečebnom poriadku. Ním sa zavedú poplatky za stravu, pobyt v nemocnici a dopravu. Cieľom podľa Zajaca nie je získať zdroje do zdravotníctva, ale obmedziť spotrebu pacienta. Uvažuje sa o zavedení príplatku za stravu vo výške približne 60 percent priemerných nákladov na stravu lôžkových zariadeniach. Ďalej plánuje zaviesť poplatok za recept vo výške 20 korún a obmedzenie počtu balení na recepte na maximálne tri kusy balení.

Zároveň minister plánuje novelizovať zákon o zdravotnej starostlivosti a tým zriadiť zo štátnych zdravotných ústavov špecializovanú štátnu správu zredukovaním počtu okresných správ. Tieto by mali poskytovať hygienickú, epidemiologickú a mikrobiologickú službu. Do konca tohto kalendárneho roka chce vláde predložiť dva nové návrhy zákonov a to Návrh zákona o zdravotnom poistení a Návrh zákona o úrade pre dohľad.

Minister sa chystá aj na poisťovne

Zdravotné poisťovne považuje minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac za „redistribútorov zdrojov“. V súčasnosti žijú v tzv. mäkkých rozpočtových opatreniach a ak vytvoria dlh, štát ich oddlžuje.

V takom právnom stave, aký je v súčasnosti na Slovensku, nemožno čakať, že by tieto inštitúcie boli motivované k efektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov pri nakupovaní zdravotníckych výkonov pre ich poistencov, povedal Zajac.

U troch súkromných zdravotných poisťovní, ktorými sú Chemická ZP Apollo, Združená ZP Sidéria – Istota a Vzájomná ZP Dôvera už nejaké motivačné prvky vidno.

Rýchle administratívne opatrenia bude musieť ministerstvo urobiť vo VšZP, ktorá sa nachádza v „kompletnom rozklade“. Zajac si myslí, že ide o „zdevastovaný podnik s rozvrátenými vzťahmi a so Správnou radou, ktorá je minimálne v podozrení, že sa podieľala na tunelovaní poistného fondu“.

Poisťovne na základe pripravovaného zákona o zdravotnom poistení budú „v mene svojho zachovania motivované hľadať najefektívnejšie služby, inak im bude hroziť riziko zániku,“ zdôraznil minister. Podľa pripravovaného zákona sa „ZP stanú objektmi súkromného obchodného práva.“

Na rovnakých pravidlách budú fungovať aj nemocnice, ktoré dnes nič nenúti efektívne hospodáriť, lebo sú štátom oddlžované. Nemocnice budú vystavené tvrdému ekonomickému tlaku, ktorého výsledkom bude ich zánik, ak nebudú dobre hospodáriť. V tejto súvislosti poukázal na to, že až 80 až 90 percent všetkých výdavkov nemocníc ide na ich mzdy, odvody, náklady na energie.

Riaditelia nemocníc zostanú na svojich miestach

Odvolávať riaditeľov nemocníc nepovažuje minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac za rozumné, hodlá však zaviesť voči nim princíp nulovej tolerancie.

„Ak sa preukáže, že ktorýkoľvek riaditeľ nemocnice, ktorý spadá do kompetencie ministerstva zdravotníctva, sa správa v rozpore so zákonmi, v rozpore s dobrými mravmi a s dobrým obchodným stykom, budeme konať veľmi razantne,“ vysvetlil Zajac.

Minister svoje vyjadrenie označil za odkaz riaditeľom nielen tých nemocníc, ktorí po 1. januári 2003 ostanú pod správou ministerstva, ale aj tým, ktorí do 31. decembra 2002 budú ešte patriť pod rezort. Dodal, že „nechce písať čierne knihy a skúmať minulosť. To je neproduktívne, je potrebné napredovať, celý systém zobudiť a zmeniť“.

Razantnú a hĺbkovú kontrolu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici urobí Ministerstvo zdravotníctva SR. „V prípade, že sa preukáže akékoľvek pochybenie ktoréhokoľvek účastníka, ministerstvo zasiahne.“ Minister to povedal v súvislosti s kauzou implantovania neregistrovaných vnútroočných šošoviek profesorom Milanom Izákom a iných porušení zákonov Očnej kliniky zistených ministerskou kontrolu. Podľa Zajaca v danom prípade „bol niekoľkokrát porušený zákon, nešlo iba o trestnoprávne porušenie“.

„Kauzu profesora Milana Izáka budem riešiť rýchlo, razantne a v zmysle zákona, jasne a raz navždy,“ povedal minister. U riaditeľa banskobystrickej RN Michala Buceka a u rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity sa Zajac bude informovať prečo pracovnoprávne neriešili uvedený prípad pri toľkých porušeniach zákonov.

Minister trvá na svojom vyjadrení z januára tohto roku, že Rooseveltova nemocnica trpí génom korupcie. Konštatoval, že uvedená „nemocnica má absolútne najhoršie hospodárske výsledky“. MZ chce preskúmať ceny, za ktoré nakupuje nemocnica zdravotnícky materiál a porovnať ich s nákupnými cenami iných nemocníc. Kontrolu vykonajú nielen úradníci MZ SR, ale rezort požiada o odborníkov z praxe.

Zajac odmieta fámy o spolupráci s ŠTB a podplácaní riaditeľov nemocníc

Rudolf Zajac odmietol informácie o tom, žeby niekedy spolupracoval so Štátnou bezpečnosťou. Nevie, ako sa jeho meno dostalo do Cibulkovho zoznamu spolupracovníkov ŠtB, kde figuruje ako dôverník. Reagoval na fámy, ktoré sa okolo jeho osoby rozvírili po parlamentných voľbách a po tom, čo sa ukázalo, že Aliancia nového občana obsadí rezort zdravotníctva.

Ďalej konštatoval, že 30. júna sa odpojil od operatívneho obchodu. Na valnom zhromaždení spoločnosti, ktorému šéfoval, 26. septembra požiadal o zrušenie pracovného pomeru a odpredal svoje akcie uvedenej spoločnosti. Dodal, že ešte ako šéf spoločnosti dal aj svojej manželke výpoveď zo spolupráce so spoločnosťou. Týmto činom by mal byť od firmy, v ktorej pôsobil, právne odpojený.

Zároveň Zajac odmietol, žeby podplácal riaditeľov nemocníc, keďže pracoval ako šéf spoločnosti, ktorá dodávala materiál do nemocníc. „Žiadny riaditeľ nemocnice nebol mnou nikdy korumpovaný a žiadny riaditeľ sa nemôže odvolávať na tlak súčasného ministra,“ povedal Zajac. Riaditelia si však musia uvedomiť, že ovláda skoro všetky veci okolo zdravotníctva, aj v neformálnej časti, a tým bude brániť všetkými silami.

Poisťovne budú financovať odbery krvi na včasné testy syfilisu a HIV

Nový poistný zákon umožní poisťovniam financovať prevenciu infekčných ochorení typu hepatitída, syfilis alebo HIV nad rámec Liečebného poriadku. Bude to tak v prípadoch, kde sa objavuje dlhodobo zvýšený výskyt týchto ochorení.

Ministerstvo zdravotníctva SR tak reaguje na zvýšený nárast ochorenia na syfilis u prevažne rómskeho obyvateľstva na južnom Zemplíne v Trebišovskom okrese. Podľa ministerstva malo by ísť hlavne o financovanie očkovania proti hepatitíde a odberu krvi na včasné testy TPI – syfilis a HIV. Poisťovniam by malo byť tiež umožnené účtovať financovanie napríklad vodovodu do nákladov poistného fondu. Financovať sa bude aj zvýšenie zdravotníckej osvety a pôsobenie rómskych asistentov.

Zvýšený návrat žien z „E 55“ do rómskych osád, zvýšenie počtu prípadov homosexuality v osadách a takmer nulové používanie prezervatívov sú podľa riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v Trebišove Vladimíra Vojtuša hlavnými faktormi rozšírenia syfilisu v okrese. Prípady boli zaznamenané pri návšteve chorých s klinickými prejavmi prvého alebo druhého štádia vo venerologickej ambulancii. V niektorých prípadoch sa v osade podarilo odobrať krv na vyšetrenie ešte v predklinickom štádiu. Podľa riaditeľa nemocnice významnú úlohu tu zohrala úloha rómskeho asistenta. O zvýšenom výskyte syfilisu v Trebišove hovoril s Vojtušom aj minister zdravotníctva Rudolf Zajac.

Copyright © 2002 TASR

Zdroj:
Pravda 23. 10. 2002

Leave A Reply

Navigate