Guľovým bleskom zrekonštruované priestory už v prevádzke

Konečné riešenie situácie II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN L. Pasteura v Košiciach do pol roka

Organizačné zmeny, súvisiace s akciou Ministerstva zdravotníctva SR nazvanou Guľový blesk, sa dotkli aj II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN L. Pasteura v Košiciach. Tá donedávna sídlila v budove na Moyzesovej ulici v areáli Detskej fakultnej nemocnice, no keďže dochádza k jej sťahovaniu do FNsP na Triede SNP a budovy budú odpredané, muselo sa hľadať riešenie aj pre gynekologicko-pôrodnícku kliniku.

V pomerne krátkom čase boli zrekonštruované priestory na 4. poschodí monobloku vo fakultnej nemocnici pre pôrodnícke a novorodenecké oddelenie kliniky, ktoré za účasti ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, primátora mesta, rektora univerzity, dekana Lekárskej fakulty UPJŠ a ďalších hostí slávnostne uviedli do prevádzky ešte v závere uplynulého roka. „Zrekonštruované priestory budú slúžiť pôrodníckemu a novorodeneckému oddeleniu, ale treba za tým vidieť aj uvoľnený objekt na Moyzesovej ulici, odpredajom ktorého získame prostriedky na činnosť novozriadeného Východoslovenského onkologického ústavu. Kým rok 2003 bol pre nás akýmsi rokom srdca a zamerali sme sa na zriaďovanie a rozvoj kardiologických ústavov, čo sa napokon ukázalo ako efektívna pomoc našim pacientom, rok 2004 bude rokom onkológie a budeme všetky voľné zdroje smerovať práve do nej, aby sa ďalej skvalitnila starostlivosť o onkologických pacientov. To sú priority, na ktorých nemôžeme šetriť. Som veľmi rád, že sa pôrodnicu a novorodenecké oddelenie podarilo presťahovať ešte v závere roka, pretože to zvyšuje reálnosť našich predstáv, že do konca februára sa zavŕšia všetky presuny v Košiciach v rámci akcie Guľový blesk a zdravotníci sa budú môcť naplno venovať zlepšovaniu činností jednotlivých pracovísk,“ skonštatoval v úvodnom slove minister zdravotníctva Rudolf Zajac.

Presťahovaním II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN L. Pasteura sa znížil počet lôžok z deväťdesiatich na sedemdesiat, čo prinesie nemocnici nemalé úspory, pričom štyridsať gynekologických lôžok je provizórne umiestnených v pavilóne onkologického ústavu. Nové pôrodnícke oddelenie má 30 lôžok a aj keď vykazuje oveľa vyšší štandard ako pôvodné pracovisko na Moyzesovej ulici, bude potrebné jeho postupné zlepšovanie v zmysle estetických úprav prostredia, čo je trendom všade vo svete. Taktiež bude nevyhnutné doplnenie technického vybavenia oddelenia v závislosti od dostatku finančných prostriedkov. „Nemôžeme zatiaľ hovoriť o komplexnom riešení, pretože kým na Moyzesovej ulici tvorili všetky súčasti kliniky jeden celok, tu v nových priestoroch máme zatiaľ len časť kliniky – pôrodnícke a novorodenecké oddelenie. Určite ešte nejaký čas potrvá, kým dospejeme k uspokojivému úplnému vyriešeniu situácie. Máme prísľub vedenia nemocnice, že sem na ďalšie zo susediacich poschodí budú umiestnené aj ostatné súčasti kliniky – gynekologické oddelenie, centrum asistovanej reprodukcie, minimálna invazívna chirurgia, ktoré sú zatiaľ mimo tohto nového pracoviska. Reálny odhad je, že klinika by sa mohla skompletizovať najneskôr do šiestich mesiacov. Je to pre nás dôležité aj z toho dôvodu, že sme výučbovou bázou pre študentov medicíny a doktorandov a súčasné riešenie nám tento proces komplikuje,“ zdôraznil prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky docent MUDr. Alexander Ostró, CSc.

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 2/2004

Leave A Reply

Navigate