Odpoveď na: Reforma zdravotnictva

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Reforma zdravotnictva Odpoveď na: Reforma zdravotnictva

#569
imported_Rudolf Zajac
Účastník (Participant)

On 2002-09-20 08:38, Sylvia napísal:
Vážený pán doktor,

v poslednom období, pokiaľ mi čas dovolí, pozorne sledujem Vašu iniciatívu v oblasti záchrany zdravotníctva. Zaslúžite si obdiv a uznanie. Je to viacej ako Syzifovské úsilie. Ste asi jediný, kto chce dobrovoľne vliezť do „jamy zdravotníctva“ chaotického, nekoncepčného a bezsystémového rezortu. Vďaka internetu sú mi prístupné všetky materiály týkajúce sa Vami predkladanej reformy.
Preto mi dovoľte, ako dotknutá strana / Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia/, vyjadriť sa k niektorým jej oblastiam a Vašim prejavom.
Ak výrok, že klinická logopédia nemá nič spoločné so zdravotnou starostlivosťou /prepis chatu z 5.9./ je Váš názor, tak som presvedčená, že sa tak stalo v dôsledku obmedzeného množstva informácii o podiele logopedickej liečby u pacientov s rôznymi, aj veľmi závažnými poruchami / u detí i dospelých/, a o predmete klinickej logopédie ako takej. Preto si považujem za povinnosť poskytnúť Vám niekoľko podstatných informácii, ktoré dúfam, že povedú k jeho korekcii alebo aspoň ochote o veci diskutovať. Samozrejme, že by ma zaujímalo vysvetlenie prečo nesúvisí klinická logopédia so zdravotnou starostlivosťou a čo vôbec pod pojmom zdravotná starostlivosť chápete?
Klinický logopéd sa priamo podiela na diagnostike a liečbe osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou a na rozdiel od neklinického /orientuje sa viac na reedukáciu, rehailitáciu, riadené učenie/, ma pre výkon tejto činnosti dostatočnú kvalifikáciu. Je absolventom jednoodborového štúdia klinickej logopédie a má kvalifikačnú atestáciu z klinickej logopédie, ktorú vykonal na katedre ORL v rámci SPAMu. Klinická logopédia v systéme zdravotníckej starostlivosti participuje na činnosti mnohých zdravotníckych odborov /neurológia, foniatria, ORL, pediatria, plastická chirurgia, geriatria, FRO, ARO atď./. Konkrétne v našom ústave je jej miesto pri liečbe detí so závažnejšími poruchami vývinu reči neodmysliteľné a nezastupiteľné. V ostatných odboroch podiel ich práce minimálne prispieva k skráteniu liečby. Činnosť logopédov /diagnostiku a liečbu/ u detí s narušeným vývinom reči pokladáme za zdravotné výkony, ktoré sú zo zdravotných dôvodov indikované a zodpovedajú súčasnému stupňu rozvoja a poznatkov interdisciplinárnych vied a dosahujú efektívny účinok.
Klinická logopédia i psychológia sa podiela na činnosti mnohých medicínskych odborov, participuje na liečbe rôznych aj veľmi závažných ochoreniach, preto je nezmysel vylúčiť ich z liečebného poriadku an block. Treba vypracovať zoznam diagnóz, ktoré bude mať pacient hradené v základnom balíku povinného poistenia a teda v LP ponechať také výkony, ktoré sú pre ich liečbu nevyhnutné a to nezávisle od typu odborníka, ktorý ich bude vykonávať.
Príklad: špecificky narušený vývin reči /ŠNVR/. Je to závažnejšie vývinové ochorenie reči torpídneho charakteru na báze mozgového poškodenia s ďalekosiahlými aj sociálno-ekonomickými dôsledkami. Jeho liečba je dlhotrvajúca a tým aj veľmi nákladná. Malo by teda patriť do balíka nepoistiteľného rizika. Jeho liečbu zabezpečuje odbor foniatria, ktorá už v svojej koncepcii /definícii, náplne, úlohách odboru/ jasne deklaruje že: „postihnutým s poruchami sluchu, hlasu a reči sa poskytuje komplexná a diferencovaná foniatricko – logopedicko – psychologická starostlivosť a liečba“. Z uvedeného vyplýva, že špecifické poruchy vývinu reči sú liečené tímom odborníkov, pričom najväčší podiel liečby spočíva v priamej logopedickej intervencii. Ak navrhujete odstrániť z L.P. výkony za klinickú logopédiu, predikujete skutočnosť, že vývinová porucha reči u detí / aj okrem iných porúch reči/ je diagnóza, ktorej liečba nemôže byť hradená zo základného solidárneho balíka, ako to sám definujete. Ak navrhujete ponechať v BBP skríningové metódy /teda aj metódy na sledovanie rečového vývinu u detí/, tak prečo chcete z neho vynechať ich liečbu? Tá totiž bez logopedickej intervencie nie je lége artis možná!
Pokiaľ vychádzate z predpokladu akútneho ohrozenia života, súhlasím s Vami, že porucha reči neohrozuje priamo život jednotlivca. Ale taký istý dopad na zdravie majú aj poruchy, ktoré liečia odbory poskytujúce zdravotnú starostlivosť pre jedincov s poruchami zraku, sluchu, jedincov s mentálnym poškodením a pod.
Nie je to vo vzťahu k rečove hendikepovaným deťom diskriminácia? A čo liečba alkoholikov, bamblerov a narkomanov – s vysokými nákladmi a malou úspešnosťou. Tá môže byť hradená zo základného poistenia?
Vážený pán doktor, prezentujete sa ako lekár, menežer, publicista a máte ambície prezentovať sa aj ako politik, ktorý sa vážne uchádza o riadenie rezortu zdravotníctva v nadchádzajúcich voľbách. V súvislosti s tým ponúkate rad riešení a opatrení pre jeho revitalizáciu. Netrúfam si Vám dávať návody ako riešiť problémy v zdravotníctve, najmä nedostatok finančných zdrojov, ale ísť cestou redukcie zdravotných výkonov /celých odborov/ v Liečebnom poriadku nechápem ako systémové a konštruktívne riešenie. Práve ako politik by ste sa mali usilovať o presadenie opatrení, ktoré sú závislé od politickej vôle a ochoty – zabezpečiť platby štátu do zdravotných fondov v plnej výške, kontrolu ekonomického systému a hospodárenia ZP / kauza: presmerovanie platieb poistného vo VšZP/ presadiť uplatňovanie farmakoekonomiky do systému práce ZP a pod. Tieto opatrenia nie sú reštrikčné a najmä nemajú negatívny dopad na pacienta.
Aktuálna problematika zdravotníctva je nesmierne komplikovaná, je vec verejná, preto na jej riešení by sa mali v nemalej miere podielať aj ostatné rezorty.
Bez politickej podpory skončí každá reforma ako tie predošlé. Preto Vám prajem, aby ste boli vo Vašich ambíciach úspešný, aby sa Vám to úsilie a investície, ktoré ste doposiaľ dlhodobo do náročnej práce vynaložili, vrátilo zúročené, ale najmä, aby ste reformu mohli realizovať tak, aby bola pre nás všetkých, poistencov i poskytovateľov, systémom pre kvalitnejší život a prácu.

Prejem príjemný volebný deň
PhDr. Iris Rafajdusová

1.Všetkym, ktori dokazu navstivit tu to adresuje oznamujeme, že stranka bude trvale v prevadzke, pretože ide o našu sukromnu stranku. Tak isto bude možne mailovat na adresy, ktore su v kontaktoch.
2.Dr. Rafajdusovej oznamujem, že som dobre rozumel jej mailu a nech je trochu trpezliva, bude širšia diskusia na temu čo ma byť obsahom solidarneho balika.
Peter Pažitny a R.Zajac

Navigate