Pandémia vtáčej chrípky 2005

Dokumenty:
Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike

Prílohy:

 1. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú štandardné definície prenosných ochorení podliehajúcich hláseniam do Európskej siete prenosných ochorení
 2. Odborné usmernenie, ktorým sa ustanovujú siete pre surveillance a kontrolu prenosných  ochorení v Slovenskej republike
 3. Odborné usmernenie, ktorým sa ustanovujú prenosné ochorenia, ktoré majú byť  zahrnuté do siete pre surveillance a kontrolu prenosných ochorení Európskeho spoločenstva
 4. Vykonávanie surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení
 5. Hlásenie chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení v programe ISHEM
 6. Odborné usmernenie na vykonávanie a kontrolu očkovania
 7. Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2005.
 8. Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri monitorovaní epidemiologickej situácie a pri vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie
 9. Diagnostika chrípky, s podozrením na vtáčiu chrípku
 10. Smernica o uplatňovaní zásad ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s vysokovirulentnou nákazou a manipulácie s biologickým materiálom tretej a štvrtej skupiny rizika v zdravotníckych zariadeniach
 11. Aktivity a osobitné úlohy príslušných rezortov
 12. Zásady na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení na chrípku v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u ľudí
Navigate