Odpoveď na: tak ako priatelia

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve tak ako priatelia Odpoveď na: tak ako priatelia

#1184
Mata Harri
Účastník (Participant)

Ďalšia horúca téma – intenzívna starostlivosť

Prehľad zo sveta
V nemocniciach sa buduje dvojstupňová zdravotnícka starostlivosť a to základná a intenzívna. Podľa charakteru výkonov sa ICU delia na jednotky intermediárnej starostlivosti a jednotky intenzívnej starostlivosti. Rozdiel medzi uvedenými jednotkami spočíva v rozdielnom spektre výkonov, ktoré si vyžadujú prístrojovú techniku.

Na jednotkách intermediárnej starostlivosti sú pacienti, u ktorých je zdravotnícka starostlivosť rozsahom i časovo náročná, avšak s minimálnym využívaním techniky (cca 10 % ). Ide zvyčajne o chirurgicko – internistické jednotky.
Na JIS sú pacienti v klinickom stave, ktorý si vyžaduje kontinuálny prístrojový monitoring, diagnostické i liečebné inštrumentálne i iné technické intervencie ( napr. ventilácia, dočasná kardiostimulácia ).Zvyčajne ide o ventilačné alebo koronárne jednotky.
U oboch typov intenzívnej starostlivosti práca sestry u 1 pacienta sa odhaduje na 5,3 – 6 hod denne.

Existujúce typy ICU

Podľa spektra poskytovanej intenzívnej starostlivosti ICU sa delia na všeobecné a čiastočne alebo plne špecializované.

V malých nemocniciach je zvyčajne vybudovaná 1 všeobecná jednotka intenzívnej starostlivosti, so stúpajúcim počtom nemocničných postelí stúpa počet i špecializácia ICU. Vo veľkých nemocniciach sa najčastejšie vyskytujú 3 typy ICU – tzv. ventilačné, medicínske ( chirurgicko – internistické ) a koronárne. V posledných rokoch pribúdajú ICU s užšou špecializáciou, napr. cerebrovaskulárne, onkologické, diabetologické a pod.

Do siete jednotiek nemocničnej intenzívnej starostlivosti nie sú zaraďované pracoviská alebo jednotky s anesteziologicko pooperačným dozorom, ani pracoviská tzv. urgentnej starostlivosti. Tiež nie sú zaradené jednotky s úzkou špecializáciou ( popáleninové, hyperbarická komora a pod ).

V USA intenzívna starostlivosť spotrebuje ročne 1 % národného dôchodku, 10 % posteľového fondu nemocníc a 30 % nemocničného rozpočtu. V štátoch EU postele ICU tvoria 6,1 – 8 % nemocničného posteľového fondu, v Japonsku 3 %, v Chile 30 %.
Priemerná veľkosť ICU je 11 postelí. Menšie JIS zvyšujú prevádzkové náklady, väčšie JIS spomaľujú dynamický pohyb pacientov i aktivitu personálu. 63 % ICU vedie internista, 21 % chirurg, ostatné prevážne anesteziológ. Obložnosť býva 80 – 84 %, priemerná hospitalizačná doba 12, 5 – 14 dní. 17 – 26 % pacientov je na ICU viac ako 14. dní. 58% pacientov je vo veku nad 65 rokov, 4 % nad 85 rokov.

Časová náročnosť a frekvencia výkonov si vyžaduje primeraný počet kvalifikovaného personálu, prevážnu časť výkonov pripravujú i zabezpečujú sestry. Priemerný počet sestier na ICU v EU je 2, 3 sestry / 1 posteľ ( Vo V. Británii 3 / 1 posteľ, vo Švédsku 2 / 1 posteľ).

Slovensko

Na Slovensku existujú OAIM, koronárne, metabolické, všeobecné, chirurgické JIS, potom s užšou špecializáciou – hematologické, traumatologické, neurochirurgické, atd.

Koncepčné determinovanie jednotlivých JIS je staré viac ako 20 rokov, odvtedy sa možnosti intenzívnej starostlivosti zmenili.

V súčasnosti u nás v intenzívnej starostlivosti nie je žiaden systém, sieť pracovísk nezohľadňuje reálne potreby. Niekde na JIS sa hospitalizujú banálne stavy, kým „jiskoví“ pacienti sa na JIS nedostanú.

Chýba medicínsky algoritmus príjmu pacientov, pritom práve v intenzívnej starostlivosti minúty a hodiny rozhodujú o úspešnosti liečby a o nezanedbateľných nákladoch.

Ekonomická poddimenzovanosť JIS vedie k znižovaniu stavu personálu a šetrení na ŠZM a liekoch, napriek paradoxnému výsledku – (malnutrície – dekubitov – sepsy), s vyššími nákladmi a terapeutickým i neúspechmi.

Rozsah intenzívnej starostlivosti odráža osobné ambície miestnych pracovníkov, nie je determinovaný štatútom JIS.

Ak chceme mať na Slovensku kvalitnú intenzívnu starostlivosť, tak musíme v súlade s trendom EU:

– stanoviť, kde a aké JIS majú byť
– vymedziť rozsah poskytovanej starostlivosti
– stanoviť minimum potrebného technického , personálneho a priestorového zabezpečenia
– zabezpečiť pre JIS samostatné financovanie

Ak záchranná zdravotná služba je ošetrená zákonom, tak je treba rovnako ošetriť následnú intenzívnu starostlivosť.

Navigate