Odpoveď na: tak ako priatelia

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve tak ako priatelia Odpoveď na: tak ako priatelia

#1148
MUDr. Jan Cernak
Účastník (Participant)

Kategorizačná komisia pre zdravotné výkony
(1) Na odborné posudzovanie zdravotných výkonov a súborov zdravotných výkonov prislúchajúcich k diagnózam podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb ) (ďalej len „diagnóza“) ministerstvo zriaďuje Kategorizačnú komisiu pre zdravotné výkony; zdravotné výkony a súbory zdravotných výkonov sú uvedené v prílohe č. 1.
Cena zdravotného výkonu a úhrada za zdravotný výkon
(2) Cena zdravotného výkonu alebo súboru zdravotných výkonov sa určuje dohodou medzi príslušnou poisťovňou a zmluvným poskytovateľom (ďalej len „cena zdravotného výkonu“), ak tento zákon neustanovuje inak.

Príloha č. 1 k zákonu č. …/2004 Z. z.
ZOZNAM DIAGNÓZ

P.minister, pripomienkovať zákony pripravené pracovníkmi Vášho ministerstva nie je také jednoduché už aj z toho dôvodu, že niečo iné je napísané v návrhu zákona a inak to vysvetľujete v médiách. Vytiahol som si len jednu problematickú časť – prílohu č.1. Pri bežnom čítaní bežný lekár pochopí túto prílohu tak, že pacient sa pri vymenovaných diagnózach spolupodieľa na dg procese a liečbe určeným percentom, t.j. zaplatí za vyšetrenie a ošetrenie v ambulancii napr. 50 % sumy dohodnutej medzi poskytovateľom ZS a poisťovňou, podobne pri hospitalizácii na uvedenú dg zaplatí okrem služieb / lôžko, strava/ , ešte navyše 50 % sumy dohodnutej medzi poisťovňou a poskytovateľom. Potom sa v TV dozvie, že liečba je hradená úplne inak a uvedené % sa týkajú iba určenia dg. Prečíta si návrh zákona ešte raz podrobnejšie a príde na to , že v texte sa uvádza, že príloha 1 obsahuje zoznam výkonov. V závere sa však dočíta, že príloha 1 obsahuje zoznam diagnóz.
Viem, že očakávate diskusiu a handrkovanie sa o percentách, kde pridať, čo nechať plne hradené poisťovňou, to však nechám na iných. Bol by som rád, keby sa upravili a jasne vysvetlili nedostatky návrhu, ktoré spomínam, potom budeme môcť v diskusii pokračovať.

Navigate