Mal som taký sen

Mal som sen, že som o 21 rokov mladší a znova pripravujem program pre zdravotníctvo. Snívalo sa mi, že program má byť jednoducho „pretaviteľný“ do programového vyhlásenia vlády. Že nesmie byť ani pravicový ani ľavicový, ale musí byť pre občana. Dal som mu názov „Aké zdravotníctvo chceme“. Takpovediac som splnil sen a napísal som program. Pre všetkých a free of charge (bezplatne). 

Aké zdravotníctvo chceme! 

Zdravotníctvo musí byť solidárne. V rámci práva každého občana na úhradu zdravotnej starostlivosti zo zdravotného poistenia musí byť pre každého občana definovaný nárok (rozsah) na úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia, v rozsahu definovanom zákonom. Tento nárok nesmie zohľadňovať, či občan prispieva do spoločného balíka a ani to, koľko z neho čerpá. 

Zdravotné poisťovne musia byt reálnymi nákupcami zdravotnej starostlivosti a musia byť financované zo solidárneho balíku. S každým svojim klientom musia uzavrieť zmluvu o nákupe starostlivosti, ktorej súčasťou bude definovaný liečebný plán. V rámci solidárneho balíka bude liečebný plán rovnaký pre všetkých poistencov každej poisťovne a musí obsahovať položky, ktoré budú poisťovňou plne hradené, alebo čiastočne hradené. U čiastočne hradených musí byť uvedená výška úhrady poisťovne. Poisťovne nesmú mať rôzne podmienky pre svoju činnosť, viazané na vlastníctvo, pre všetky musia platiť rovnaké pravidlá. 

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti každého typu musia byť vytvorené podmienky, aby sa im ekonomicky vyplatila. Musia byť finančne a personálne zainteresovaní na súčinnosti medzi jednotlivými typmi poskytovania v záujme pacienta, ktorí musia dostať čo najkvalitnejšiu, najrýchlejšiu a najmodernejšiu liečbu, navyše v prostredí, ktoré bude občanom najviac vyhovovať. Prepojenie ambulantnej starostlivosti s lôžkovou starostlivosťou nesmie občan pociťovať ako komplikáciu, ale musí ťažiť zo synergie týchto poskytovateľov. Kvalitne financovaný a personálne dobre zabezpečený ambulantný sektor nepochybne zníži potrebu a aj náklady na ústavnú lôžkovú starostlivosť. 

Všeobecní lekári a lekárska služba prvej pomoci sa musia ďaleko viacej angažovať u pacienta v jeho prostredí, oveľa významnejšiu úlohu vo výkone diagnostických a liečebných postupov u pacienta doma musia zohrať zdravotné sestry, ktoré spolupracujú s lekármi. Toto musí byť lukratívne finančne.

Úhrada za rady 

Musia sa vytvoriť podmienky pre vznik špecializovaných excelentných ústavov v oblasti onkológie, komplexnej kardiológie vrátane kardiochirurgie, rozvoj transplantológie, spinálnych centier, chronickú dlhodobú intenzivistickú starostlivosť pre niektoré degeneratívne ochorenia nervového systému. 

Celý systém nákupu a distribúcie liekov musí viesť k tomu, aby sa občania SR dostali k najmodernejším inovatívnym liekom, za podmienky, že budú dodržiavané pravidlá, hradiť z poistenia iba tie lieky, kde existujú vedecké dôkazy o ich medicínskom prospechu (evidence based medicine). Ďaleko významnejšiu úlohu musia zohrať farmaceuti v liečebnom procese, keď spolu s lekármi nastavia optimálnu efektívnu a racionálnu liečbu, a najmä pri ambulantnom výdaji liekov (v lekárňach). Obidvom skupinám farmaceutov musí byť zabezpečené riadne a dôstojne finančné ohodnotenie. Napríklad v lekárni zaviesť úhradu poisťovní za poskytovanie rady pacientom, alebo za položku, najlepšie za oboje. 

Musí sa zlepšiť urgentná starostlivosť, prednemocničná aj nemocničná. Rýchla lekárska a rýchla zdravotníctva pomoc sa musia vrátiť na cestu rozvoja a modernizácie, ich finančné ohodnotenie sa musí vrátiť k financovaniu za existenciu „stand by“, a nie za výkony. Zdravotné poisťovne musia vytvoriť finančné podmienky pre budovanie urgentnej medicíny v nemocniciach.

Spoločné liečebné a vyšetrovacie vložky musia byť riadne financované, aby mohli zabezpečiť najmodernejšie diagnostické a liečebné prístroje, ich rozvoj musí mať ekonomický prínos pre celý systém zdravotnej starostlivosti. Musia však byť v prísnej súčinnosti s ostatnými poskytovateľmi, úplne najlepšie by bolo, keby ich činnosť hradili poskytovatelia z toho, čo získajú od zdravotných poisťovní. 

Hoci pregraduálne vzdelávanie spadá pod ministerstvo školstva, zdravotníctvo musí byť súčinne pri výchove lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov v teoretickej a praktickej príprave, ktorá sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Školské pracoviská musia byť súčasne vedeckými pracoviskami. 

Rôzne vlastníctvo poskytovateľov musí systém zjednocovať a nie rozdeľovať. Musia byť zabezpečené rovnaké finančné podmienky pre všetky subjekty, nezávisle na forme vlastníctva a musia byť zabezpečené podmienky pre čestnú hospodársku súťaž. Pravidlá prísne manažovanej konkurencie musia platiť pre každého hráča rovnako. 

Medicínskym regulátorom musí byť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorému sa musí vrátiť jeho nezávislosť od vlády a od štátneho rozpočtu. Má dohliadať a kontrolovať kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, nad nákupcami (poisťovňami), či nakúpili starostlivosť včas, správne a v správnom rozsahu. Dohliadať nad poskytovateľmi, či ju poskytli lege artis. Nesme sa stať nejakým cenovým dohľadom ani cenovým arbitrom. Žiaľ, bol to iba sen. 

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 23/2023 (8. 6. 2023)

Leave A Reply

Navigate