Ako vzkriesiť slovenské zdravotníctvo

Slovensko zastalo na polceste. Vytvorilo síce trhový model zdravotníctva, nedokázalo doň však zaviesť skutočné trhové prostredie

Trinásť rokov prešľapovania na mieste. Dokonca ani taká triviálna reforma, ako je stratifikácia nemocníc, v predvolebonom boji neprešla. Základy slovenského zdravotníctva sú však dobré a cieľ, kam smerovať, má jasné kontúry.

Slovensko má v zdravotnjíctve mnoho problémov. Tým najväčším je samotný syswtém. Aspoň to tvrdí šéf zdravotnej poisťovne Union Michal Špaňár. Túto najmenšiu poisťovňu na Slovensku vlastní najväčšia holandská poisťovňa Achmea. Podľa M. Špaňára by Slovensku veľmi pomohlo, kebvy sa inšpirovalo modelom holandského zdravotníctva. Vynása sa mnoho otázok. Prečo práve zdravotníctvo krajiny tulipánov? Ako ďaleko sme od jej modelu? Ako sa k nemu priblížiť?

Konkurencia v popredí
Čo štát, to iné zdravotníctvo. Niektorým systémom dominujú súkromní poskytovatlia – lekári, polikliniky či nemocnice. Iné majú takmer všetky zariadenia štátne. Niektorí poskytovatelia môžu dosahovať zisky, ďalší majú jeho explicitnú tvorbu zakázanú. A potom tu máme systémy, kde za zdravotnú starostlivosť platí buď štát, zdravotná poisťovňa, alebo pacient. Možností a ich kombinácií je mnoho.

Podľa OECD existuje základná typológia zdravotných systémov. Hlavné rozdelenie je založené na tom, či systém spočívať na trhovom mechanizme alebo na verejnom zabezpečení. Trhové systéme sa ďalej delia na tie, kde sú platcom súkromné zdravotné poisťovne, a na tie, kde poistenie zabezpečuje štát.

Pri tomto rozdelení je zrejmé, že Slovensko je krajinou s vysokým podielom trhového mechanizmu na zabezpečení zdravotnej starostlivosti. Aspoň model, ktorý zaviedla krajina počas reformy Rudolfa Zajac v rokoch 2002 až 2006, ma protrhový základ. No v praxi je pod vplyvom obrovskej sily štátnej zdravotnej poisťovne a štátnych nemocníc iba málo konkurenčný. Jeho základ jje však nastavený podobne ako holandský, švajčiarky či nemecký model. Skúsenosti ukazujú, že je to dobre.

Odpoveď na otázku, ktoré zdravotníctvo v Európe je najlepšie, je pomerne jednoznačná. Tým najkomplexnejším meradlom úspešnosti zdravotních systémov je Euro Health Consumer Index, ktorý meria 48 indikátorov v 37 európskych krajinách. Od jeho vzniku v roku 2004 mu dominuje Holandsko a v po­ sledných rokoch aj Švajčiarsko. Zdravotné sys­ témy v oboch krajinách sa dajú zovšeobecniť ako takzvaná riadená konkurencia.

Výsledky indexu ukazujú, že konkuren­ cia, pokiaľ existuje a je dobre regulovaná, je pre zdravotníctvo prospešná. A to napriek tomu, že umožňuje tvorbu zisku, ktorá za­ bezpečuje, aby bolo zdravotníctvo efektívnej­ šie a inovatívnejšie. Aby doň smeroval kapi­ tál a manažérsky potenciál. V zdravotníctve platia rovnaké zákony trhu ako v ktorejkoľ­ vek inej ekonomickej oblasti. Jediným roz­ dielom je politika.

Model z krajiny tulipánov
„Holandsko dlhodobo patrí medzi tri najlep­šie hodnotené systémy zdravotníctva v Euró­pe z pohľadu pacientov,“ tvrdí Henrieta Tule­jová z Advance Healthcare Management Insti­tute. „Má dobre dostupnú a kvalitnú liečbu bez dlhých čakacích lehôt so širokým rozsa­hom hradených služieb. Okrem zdravotnej starostlivosti uhrádza následnú a dlhodobú starostlivosť, ktorá je u nás takmer nedostup­ná,“ dodáva.

Holandsko je príkladom krajiny, kde zdra­votníctvo nie je bezplatné. Naopak. Okrem zdravotných odvodov, ktoré sa uhrádza­ jú podobne ako na Slovensku, platí každý Holanďan takzvané nominálne poistné. Ide o ročnú platbu svojej zdra­votnej poisťovni. Každý člo­vek starší ako osemnásť ro­kov je povinný platiť zhru­ba 1 450 eur dodatočne zo svojho vrecka. Ľuďom, ktorí sú sociálne odkázaní, štát na poistné prispieva. Plate­ním nominálneho poistné­ho systém vštepuje Holan­ďanom informáciu, že sta­rostlivosť o zdravie nie je zadarmo.

Takýto systém posky­tuje mnoho výhod. Naprí­klad efektivitu, keďže fungu­je podobne ako spoluúčasť pri poistení auta. Pri poist­nej udalosti platí prvú časť náhrady poistiteľ. Ako prvý sa aj pacient podieľa na svo­jich zdravotných nákladoch, a to v objeme niekoľ kých stoviek eur. Všetky ďalšie náklady už idú na vrub zdravotnej poisťovne. To zni­žuje motiváciu míňať prostriedky zbytočne.

Ďalšou z výhod je, že na rozdiel od slo­venských zdravotných poisťovní môžu tie ho­landské voľne tvoriť ceny svojich produktov. Vytvárajú tým konkurenčný trh zdravotného poistenia a dávajú ľuďom slobodu pri výbe­re poistenia, ktoré najviac vyhovuje ich osob­ným preferenciám.

Ľudia majú možnosť platiť veľa, čím zís­kajú prístup k všetkým zdravotným službám a poskytovateľom, alebo menej, čo ich však obmedzuje pri výbere poskytovateľov či slu­žieb. V takom prípade navštevujú iba posky­tovateľov, s ktorými má ich poisťovňa uza­vreté zmluvy. Je to síce o niečo obmedzujúcejšie, ale zároveň lacnejšie. Voľba je na ľuďoch. Zdravotnícky systém v Ho­landsku ťahá dopyt.

Solidarita na prvom mieste
Slováci sú zvyknutí na poli­tické proklamácie, že zdra­votníctvo je bezplatné. Nie je to tak: pacienti ročne do­plácajú zo svojich vreciek až jednu miliardu eur, čo pred­ stavuje zhruba pätinu celko­vých výdavkov do zdravot­níctva. V prípade Holandska je suma polovičná. Holand­ský systém je preto solidárnejší než slovenský.

Problémom Slovenska je, že „časť výdavkov na zdra­ votníctvo má podobu rôz­nych netransparentných a neformálnych platieb, ktoré si mnohé domácnosti nemôžu dovoliť,“ myslí si H. Tulejo­vá. Podľa nej máme bezplatné zdravotníctvo len na papieri. V prípade Holandska všetky platby, ktoré pacienti realizujú, platia pria­mo zdravotnej poisťovni, ktorá sa následne vyrovná s poskytovateľmi, ako aj so samot­nými pacientmi, pokiaľ ich platby prekroči­li stanovený limit.

Po reforme v roku 2006 sa holandský štát vzdal ambície vlastniť a manažovať subjekty zdravotnej starostlivosti. Vláda sa rozhodla, že omnoho efektívnejšie bude, keď vytvorí trhové prostredie a bude ho kvalitne riadiť. Transparentnosť a snaha zlepšovať systém sa tak stala hlavným motívom štátnych zásahov do zdravotníctva. Vytvoril sa konkurenčný systém zdravotných poisťovní, ktoré bojujú o pacienta kvalitou, ale aj cenou.

„Holanďania sú extrém­ ne transparentní, čo sa tý­ ka kvality zazmluvňovania, ale aj poskytovania starostli­ vosti,“ hovorí bývalý analy­ tik konzultačnej spoločnos­ ti Boston Consulting Group Michal Kaszas. „Zo zákona majú povinnosť prehľad­ ne zverejňovať čakacie lis­ tiny na jednom portáli, čo je dobrý nástroj konkurenč­ ného boja zdravotných po­ isťovní. Ak chce poisťovňa skrátiť čakacie lehoty, musí platiť za úkon viac,“ dodáva.

Sociálnosť holandského modelu dokumentuje aj M. Špaňár. Podľa neho sú
všetky zisky v systéme re­gulované. Platí to pre každé­ho poskytovateľa, nielen pre zdravotné pois­ťovne. Keď prišla veľká reforma holandského systému v roku 2006, poisťovne sa so štátom dohodli, že svoje profity budú počas desia­tich rokov reinvestovať. Pomohlo to všeobec­nej akceptácii modelu založeného na zdravej konkurencii súkromných poisťovní.

Dve cesty
Kým v roku 2006 Holandsko svoje reformy zdravotného systému začalo, Slovensko ich skončilo. „V rokoch 2002 až 2006 sa od nás, trochu nadnesene povedané, Holanďania uči­li, dnes je to úplne naopak, ibaže my sa od nich neučíme ani nechceme,“ hovorí o svo­jich reformách bývalý minister Rudolf Zajac.

Slovensko tak zastalo niekde na polceste – vytvorilo trhový model zdravotného sys­tému, nedokázalo doň však zaviesť skutoč­né trhové prostredie. Tým hlavným problé­mom, ktorý bráni príchodu konkurenčného prostredia do slovenského zdravotníctva, je štát a dominantné postavenie jeho Všeobec­nej zdravotnej poisťovne (VšZP).

„Štát má mať v poistení strategickú nohu, ale to ne­znamená mať dve tretiny tr­hu. Skôr okolo 25 percent. V súčasnom stave sú posky­tovatelia zdravotnej starostlivosti bytostne odkázaní na zazmluvnenie s VšZP,“ ho­vorí M. Kaszas. „Ak im za­ zmluvnenie vyjde, majú dve tretiny rozpočtu garantova­ného, ak nie, majú zásad­ný problém a de facto neve­dia existovať. To extrémne deformuje trh – zamedzuje inováciám a vstupu nových poskytovateľov, ale podpo­ruje aj klientelizmus a ko­rupciu,“ dodáva analytik.

Problémy s VšZP nazna­čuje aj Útvar hodnoty za pe­niaze spadajúci pod rezort financií. Podľa ne­ho, „ak by VšZP za prípad platila vo výške priemeru platieb Dôvery a Unionu, ušetrila by 35 miliónov eur ročne“. Čísla ukazujú, že štátna zdravotná poisťovňa je málo efektív­na. Na jednej strane zabraňuje poklesu ná­kladov na poskytnuté výkony na celom tr­hu, zároveň nedokáže cieliť na zlepšenie výsledku pre pacienta.

H. Tulejová tvrdí, že ak sa VŠZP správa ne­efektívne, nízka efektivita sa prostredníctvom jej dominantného postavenia prenáša na celý trh. „Opakovane sa stalo, že VšZP významne zvýšila ceny pre nemocnice a lekárov bez to­ho, aby požadovala vyššiu kvalitu starostlivos­ti alebo lepšie služby pre svojich poistencov. Menšie poisťovne ju potom museli vo zvyšovaní úhrad kopírovať a veľmi ťažko sa im vy­rokúvalo získanie protihodnoty,“ pokračuje.

Bývalý minister R. Zajac ide ešte ďalej: „Nie tak dávno, v roku 2018, Súdny dvor EÚ rozho­dol, že poskytovanie zdravotného poistenia je podnikanie a že štát neoprávnene pomáhal Spoločnej a Všeobecnej zdravotnej poisťov­ni. Z toho vyplýva, že VšZP má nepochybne prakticky monopolné alebo prinajmenšom dominantné postavenie na trhu a že Proti­ monopolný úrad SR mal už dávno zasiahnuť.“

Potrebná konkurencia
Spôsob financovania zdravotníctva je kľúč k riešeniu takmer všetkých problémov, ho­vorí M. Kaszas. „Práve súkromné poisťovne všade na svete vyvíjajú inovatívne a pokrokové spôsoby zazmluvňovania, ktoré vedú k nepo­rovnateľne vyššej kvalite výstupu, keďže zla­dia záujmy poskytovateľa a pacienta,“ vraví. A toto Slovensku chýba – zdravotníctvo kvá­ri nízka konkurencia zdravotných poisťovní.

Ešte pred dekádou bola konkurencia zdra­votných poisťovní vyššia. No problém bol, že išlo o slovenské zdravotné poisťovne s limito­vaným kapitálom a know­how. Trh si v tom čase vyžadoval spájanie. Situácia sa však zme­nila. Slovenské zdravotníctvo potrebuje kapi­tálovo silné a skúsené poisťovne. Pokiaľ štát garantuje primeraný zisk, je možné, že sa pre ne Slovensko stane zaujímavou destináciou. Nutnou podmienkou je zmenšenie podielu štátnej poisťovne.

To sa pri VšZP pomaly deje bez ohľadu na to, či to štát plánuje alebo nie. Podľa exmi­nistra zdravotníctva Tomáša Druckera VšZP tento rok opustil rekordný počet poistencov, viac ako 140­tisíc. Väčšinu z nich získala naj­ menšia poisťovňa Union. Prirodzený kmeň VšZP klesol takmer o päť percent a jej podiel na trhu sa zmenšil pod 60 percent.

Podľa M. Kaszasa je to problém: „VšZP je dôležitým a hodnotným aktívom štátu. Toto aktívum však stráca na hodnote práve preto, že ho spravuje štát. Hodnota aktíva sú pois­tenci, a tí z VšZP odchádzajú. Preto by bolo rozumné zvážiť predaj alebo privatizáciu čas­ti tohto poisteneckého kmeňa. Zaujímavé by bolo nadviazanie takto získaných prostried­kov na ich využitie v zdravotníctve – naprí­klad na dofinancovanie zanedbávaných kapitálových výdavkov.“

Štát má šancu pomôcť zdravotníctvu. Mu­sel by sa však vrátiť k vízii, ktorú pred viac ako dekádou stratil. Holandské zdravotníc­tvo mu túto víziu opäť ponúka.

Ronald Ižip

Zdroj:
TREND, 12. 12. 2019

Leave A Reply

Navigate