Zmena manažovania regionálnych nemocníc

Minister R. Zajac diskutoval s reprezentantmi zdravotníctva Trnavského kraja

V Trnave sa 1. apríla 2005 uskutočnilo pracovné stretnutie pod názvom Reforma zdravotníctva v praxi so zástupcami nemocníc a samosprávy Trnavského kraja.

Séria stretnutí bude pokračovať vždy v piatok v jednotlivých mestách pred avizovanými Akadémiami pre lekárov ambulantného sektora (ZdN č. 13) a najbližšie sa uskutočni 8. apríla v Košiciach. Popoludní prišiel na trnavskú radnicu aj minister zdravotníctva Rudolf Zajac, aby vysvetlil niektoré skutočnosti a diskutoval s účastníkmi seminára. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia NsP Trnava, NsP Piešťany, NsP Galanta, NsP Hlohovec, NsP Dunajská Streda, zástupcovia vyššieho územného celku Trnava, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a mestských úradov. Blok prednášok bol rozdelený do štyroch častí – Reformné kroky z pohľadu zdravotnej poisťovne, Zdravotná politika na regionálnej úrovni a Základné princípy riadenia spoločnosti (Corporate Governance), nasledoval príklad z praxe. Skúsenosti s manažmentom zmeny v zdravotníckom zariadení a Nový obraz budúcnosti (to najdôležitejšie o manažmente zmeny).

Vstup o reformných krokoch z pohľadu zdravotnej poisťovne pripravil generálny riaditeľVZP Dôvera Ing. Peter Kalenčík. Starý typ poisťovne mal mäkké rozpočtové pravidlá, sprostredkovával úhrady a vykonával kontrolnú činnosť. Transformačný proces obsahuje audit spoločnosti, preukázanie spôsobilosti na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, vydanie licencie z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a postupne sa uskutočňuje príprava na fungovanie poisťovne ako akciovej spoločnosti. Nová poisťovňa má dosiahnuť jasnú a transparentnú akcionársku štruktúru, spolupracovať so sieťou poskytovateľov a manažovať poistencov.

V rámci interakcie poisťovňa a poskytovateľ sa spresňujú zmluvné vzťahy. V zásade existujú tri úrovne – všeobecné zmluvné podmienky, osobitné a individuálne podmienky. Všeobecné obsahujú všetky skutočnosti vyplývajúce zo zákona, všetko, čo umožňuje samotný systém príslušnej poisťovne i neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Osobitné podmienky určujú napríklad zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu a odsúhlasovanie vzniknutej neodkladnej zdravotnej starostlivosti do 24 hodín. K zmene prístupu dôjde aj z hľadiska kvality. Poskytovateľ bude musieť mať, podľa plánu od 1. januára 2007, osvedčenie o systéme kvality.

„Nemocnice by si mali robiť plány neodkladnej a plánovanej starostlivosti. Ide nám o sprehľadnenie zmlúv a poskytovatelia sa nemusia ničoho obávať. Budeme rokovať s komorami, profesijnými združeniami, asociáciami. Filozofia zmluvy je postavená na ochrane poskytovateľa a poisťovne. Nadlimity podľa novej legislatívy už neexistujú. Nemocnice a zdravotné poisťovne sa majú dohodnúť na výkonoch tak, aby nevznikol nadlimit. Je to o komunikácii medzi poskytovatelom a poisťovňou,“ zdôraznil riaditeľ VZP Dôvera. Podľa Ing. Petra Pažitného, MSc, poradcu ministra zdravotníctva pre ekonomiku, sa dá pri dobrom manažovaní pomerne presne naplánovať až 80 % zdravotnej starostlivosti. O vzniknutej neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa musí konzultovať so zdravotnou poisťovňou do 24 hodín. Ak ju poisťovňa schváli, bude preplatená.

Zdravotnej politike na regionálnej úrovni sa podrobne venoval Ing. P. Pažitný. K základným cieľom reformy zdravotníctva patrí vytvorenie prostredia a motivácie pre pacientov, aby si zlepšovali zdravie. Rovnaká starostlivosť má byť pre rovnakú potrebu, pričom treba rešpektovať národný zoznam priorít. Uskutočnil sa prenos výkonu štátnej správy na VÚC.

„Samosprávny kraj vydáva povolenia a iné rozhodnutia, pri úmrtí lekára preberá do úschovy zdravotnú dokumentáciu a zabezpečuje jej odovzdanie inému poskytovateľovi, zriaďuje etickú komisiu, určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – rozhodnutie lekára samosprávneho kraja je poskytovateľ povinný rešpektovať. Zákon o poskytovateľoch hovorí, že vláda môže odsúhlasiť uzavretie zmluvy o bezplatnom prevode akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia s verejnými vysokými školami, samosprávnymi krajmi alebo obcami. Súčasťou zmluvy musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami a majetková účasť štátu na základnom imaní týchto spoločností nesmie klesnúť pod 51 percent,“ zdôraznil poradca ministra zdravotníctva pre ekonomiku a zároveň poukázal na základné princípy riadenia spoločností (Corporate Governance).

Kľúčovou úlohou akcionárov je výber eticky zrelého a odborne kompetentného predstavenstva. Jeho zodpovednosťou je riadiť spoločnosť efektívne, eticky a s cieľom produkovať hodnoty pre akcionárov. Samozrejme sa očakáva, že predstavenstvo zo strategického hľadiska ovláda výnosy spoločnosti a riziká, ktoré spoločnosť podstupuje pri výkone biznisu.

Predstavenstvo pod dohľadom dozornej rady predkladá finančné výkazy a pripravuje pravidelné informácie pre akcionárov, kde zohľadňuje obchodnú vitalitu a riziká. Zodpovednosťou dozornej rady je najať nezávislú účtovnú spoločnosť na vykonanie auditu Finančných výkazov pripravených predstavenstvom.

„Nezávislá účtovná firma musí garantovať svoju nezávislosť, nesmie sa dostať do konfliktu záujmov. Obchodná spoločnosť má zodpovednosť rokovať so svojimi zamestnancami poctivo a spravodlivo. Predstavenstvo musí dodržiavať vládne pravidlá, byť spravodlivé k zamestnancom a otvorené voči akcionárom. Pri transformácii nemocnice na akciovú spoločnosť sa mení právna forma a nie vlastník. Zmena právnej formy nemení vlastnícke vzťahy. Aké sú očakávané dosahy zmeny na akciové spoločnosti? Pominú mäkké rozpočtové obmedzenia, zmizne nesystémové oddlženie, dôjde k rovnosti šancí, môže dôjsť k bankrotu nemocnice, čo patrí k prvku trhovej ekonomiky, a zvýši sa kvalita zdravotnej starostlivosti, systém bude bezpečnejší pre pacienta. Zmena nastane aj v alokácii zdrojov – smerom k jednodňovej medicíne, ambulantnej starostlivosti a eliminovaťsa budú aj neefektívni poskytovatelia,“ dodal Ing. P. Pažitný.

Príklad efektívneho fungovania nemocnice uviedol MUDr. Marián Petko, MPH., riaditeľNsP sv. Jakuba, nezisková organizácia, Bardejov: „Neziskové organizácie a akciové spoločnosti majú mnohé črty spoločné. Existencia nemocnice ako neziskovky alebo akciovky je určite lepšia ako príspevkovej organizácie. V zahraničí sa vytvárajú rôzne formy.“

Nemocnica sv. Jakuba, n. o., vznikla 1. júla 2002 a správna rada postupne schválila novú organizačnú štruktúru a odpredaj neprioritného majetku. Marketingová stratégia je orientovaná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, podnikateľskú činnosť (napr. bufety, predajňa Zdravá výživa) a sponzorstvo.

„Rozšírili sme špecializovanú ambulantnú starostlivosť, máme denné stacionáre, zariadenie opatrovateľskej služby. Poklesol počet zamestnancov, narástli mzdy o 5 % a, čo je dôležité, dosahujeme už vyrovnaný rozpočet (bez odpisov sme v pluse). V tomto roku by sme mali začať fungovať vo vyrovnanom rozpočte aj s odpismi. Novými zdrojmi príjmov sú aj sociálne lôžka, preventívne programy, nadštandardné izby.“

Ako úspešne uskutočniť zmeny? V prednáške Nový obraz budúcnosti informovala PhDr. Andrea Hagovská zo Slovenského manažérskeho a tréningového centra o skutočnostiach, ktoré čakajú riaditeľov a vedenia nemocníc: „Najdôležitejšou otázkou manažérov je, ako udržať stabilnú organizáciu na jednej strane a zároveň tvorivo riadiť a realizovať inovatívne zmeny. Špičkový manažér musí pripraviť samého seba, vytvoriť si základný interný rámec, pripraviť si svoj tím a zorganizovať úvodné stretnutie a monitorovanie procesu zmeny. Základom je dobrý transformačný projekt. Zmena môže vyvolať aj nesúhlas. Ako sa vyhnúťproblémom? Stratégia musí byť dobre formulovaná. Treba jasne komunikovať so všetkými úrovňami manažérstva o postupe zmien. Dobrý manažér zainteresuje a zapojí zamestnancov. K dispozícii musia byť dostatočné zdroje a vytvorený podrobný plán realizácie premeny. Nesmie sa zabúdať na prezentáciu každého čiastkového úspechu.“

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac sa v dvojhodinovej diskusii dotkol reformy vo všeobecnej aj konkrétnej rovine, odpovedal na otázky z pléna dotýkajúce sa trnavskej nemocnice, záchrannej zdravotnej služby i úlohy regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

„Reforma v sebe nesie zvýšenie zodpovednosti, v prvom rade ide o nárast zodpovednosti zdravotnej poisťovne v starostlivosti o klienta, zvýšenie zodpovednosti poskytovateľov (postupy lége artis) a nemôžeme vynechať ani samotného poistenca, ktorý musí zvýšiťzodpovednosť za svoj zdravotný stav. Úlohou seminárov, ktoré budú pokračovať v ďalších mestách, je naučiť manažérov, ako efektívne riadiť nemocnice, uzatvárať zmluvy, poskytovaťkvalitnú zdravotnú starostlivosť. Treba upozorniť aj na to, že je tu skupina ľudí a inštitúcia, kam sa môžu obrátiť, keď budú potrebovať pomoc. Následne by sa mali uskutočniťstretnutia, kde si vymenia prvé praktické skúsenosti. Keď treba previesť loď cez úžinu, je dobré osloviť lodivoda, ktorý pozná zákutia. Prelaďujeme systém zdravotníctva z verejnoprávneho, nezodpovedného a zle hospodáriaceho do iného právneho a funkčného postavenia. Práve Svetová banka a Semmelweisova univerzita vytvárajú priestor na to, aby sme mali lodivoda, ktorý poukáže na všetky úskalia a možnosti, ako sa cez úžinu dostať,“ povedal na záver stretnutia H. Zajac, ktorý sa plánuje zúčastniť aj na niektorých ďalších regionálnych seminároch v rámci projektu Reforma zdravotníctva v praxi.

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 14/2005

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: