Reforma: Viac zodpovednosti

Cieľom zdravotnej politiky slovenskej vlády je zabezpečiť vyrovnané hospodárenie systému zdravotníctva a vytvoriť také prostredie a také motivačné mechanizmy, ktoré budú zlepšovať zdravotný stav populácie. Pritom treba zvyšovať akcieschopnosť celého systému, aby čo najlepšie zodpovedal potrebám obyvateľov, a zabezpečiť čo najvyššiu finančnú ochranu občanov pred tzv. katastrofickými nákladmi na zdravotnú starostlivosť.

Tri zložky systému

Naša reforma sa výrazne zameriava na zvýšenie angažovanosti a zodpovednosti každého subjektu v systéme zdravotníctva. Zdravotné poisťovne musia zobrať zodpovednosť najmä za správne financovanie zdravotnej starostlivosti. Budú musieť manažovať pacienta a zabezpečovať mu tie najkvalitnejšie služby. Z finančného hľadiska budú nové poisťovne plniť kritériá solventnosti. Štát si ponechá dve najväčšie poisťovne, ale iba v podmienkach tvrdých rozpočtových obmedzení. Dnes existujúce súkromné zdravotné poisťovne, ktoré sa tiež transformujú na akciové spoločnosti, budú robiť štátnym poisťovniam tvrdú a, dúfam, úspešnú konkurenciu.

Poskytovateľ musí zobrať vyššiu mieru zodpovednosti za správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Bude pod Damoklovým mečom úradu pre dohľad, ktorý bude nekompromisne postihovať porušenia. Musíme zvýšiť dôveru našich klientov k poskytovateľom, a to tak, že sa zvýši bezpečnosť a kvalita liečby.

Občan musí prebrať vyššiu mieru zodpovednosti za svoj zdravotný stav. Vo vlastnom záujme sa bude viac podrobovať prevencii, ktorú budeme plne hradiť. Na zdravie môžeme nahliadať tak ako na individuálny statok. Napriek tomu vláda musí zobrať priamu garanciu za zlepšovanie zdravotného stavu populácie najmä v tom, že na túto úlohu vytvorí systém a prostredie. Zdravotný stav je totiž len z jednej štvrtiny ovplyvňovaný zdravotným systémom, zvyšok zodpovednosti je mimo jeho dosahu. Určuje ho životný štýl, stravovacie a hygienické návyky, životné prostredie či genetické faktory.

Budú lepší hospodári

Vážnym problémom ostáva veľmi nízka efektivita slovenského zdravotníctva. Podľa odborných analýz dosahuje iba 60 percent. To znamená, že z každej koruny, ktorú vkladáme do zdravotníctva, sa stráca až 40 halierov. Dnešnému systému totiž chýbajú jasné a vymáhateľné pravidlá hry. Tým, že štát sústavne systém oddlžuje, niektorým zúčastneným subjektom chýba motivácia lepšie hospodáriť.

Navrhli sme flexibilný systém (rozsah zdravotnej starostlivosti, sieť poskytovateľov a podobne) ako jediné možné riešenie na dramaticky sa meniace prostredie, posuny v štruktúre chorôb, technologický pokrok a rastúce očakávania, ktorým nedokáže dnešná zastaraná štruktúra zdravotníctva dlhodobo čeliť. Nový systém musia zabezpečiť nové zákony. Preto sme pripravili kompletne novú legislatívu.

Zákon o zdravotnom poistení, založený na princípe solidarity a univerzálnom pokrytí, okrem verejného zdravotného poistenia umožňuje aj vznik individuálneho zdravotného poistenia. Výška odvodov štátu za poistencov štátu sa napája na reálnu ekonomickú situáciu štátu.

Ochranu práv pacientov a vymáhanie pravidiel hry zabezpečuje zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Vytvára sa úrad pre dohľad, ktorý bude vydávať licencie zdravotným poisťovniam, kontrolovať ich solventnosť a súčasne bude kontrolovať poskytovateľov, či poskytli zdravotnú starostlivosť správne. To prispeje k motivácii zdravotných poisťovní hospodáriť efektívne.

Vyvážené zákony

Zákon o poskytovateľoch zaručí voľný vstup licencovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na trh. Tí budú mať väčšiu samostatnosť pri rozhodovaní, ale aj zodpovednosť za následky prijatých rozhodnutí. Padajú sieťové obmedzenia a je na poskytovateľoch, aby svojou kvalitou a efektivitou presvedčili zdravotné poisťovne a klientov. Ruší sa zároveň povinné členstvo v komorách.

Výrazné posilnenie práv pacientov najmä v oblasti informovaného súhlasu a nahliadania do zdravotnej dokumentácie prináša zákon o zdravotnej starostlivosti. Veľmi precízne upravuje problematiku sterilizácií. Predpokladá aj vznik katalógov výkonov ako nevyhnutného predpokladu na tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia upravuje časť zdravotnej starostlivosti hradenej zo solidárnych zdrojov. Nová právna norma vymedzuje priority, ktorých liečbu budú plne hradiť poisťovne.

Navrhovaný systém je vyvážený, každý má svoje jasne definované práva a podiel zodpovednosti. Reformné zákony umožnia zaviesť na Slovensku moderný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti, z ktorého budú profitovať všetci občania. Autor je minister zdravotníctva

Rudolf Zajac

minister zdravotníctva SR

Zdroj:
Pravda 7. 5. 2004

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: