MINÚTKA: s Ing. Petrom Pažitným poradcom ministra zdravotníctva SR

Milica Šarmírová:

ZdN: Na MZ SR sa uskutočňujú pravidelné stretnutia so zástupcami médií o pripravovaných legislatívnych zmenách. Prečo ste sa pre tento krok rozhodli?

Ing. P. Pažitný: Redaktori majú možnosť dozvedieť sa informácie z oblasti tvorby zákonov priamo od ministra zdravotníctva a jeho tímu. Je pre nás dôležité, aby pri takejto pomerne zložitej reforme dostali novinári dobré informácie a vedeli ďalej správne a včas informovať odbornú i laickú verejnosť. Zároveň majú priestor na otázky. Ide o odbornú diskusiu, pri ktorej sa majú možnosť dozvedieť nové skutočnosti. Verím, že na našich spoločných stretnutiach prinášame užitočné poznatky.

ZdN: Na čo ste sa zamerali pri príprave zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o stavovských organizáciách?

Ing. P. Pažitný: Zákon o poskytovateľoch by mal vytvoriť pocit bezpečnosti, istoty a dôvery u pacientov. Mal by mať istotu, že poskytovateľ je kvalifikovaný, na dobrej odbornej úrovni a spĺňa náročné kritériá. Ide nám aj o zabezpečenie voľného vstupu subjektov na trh, o určitú liberalizáciu. Zároveň chceme zaviesť konkurenciu, na jednej strane každý, kto splní podmienky, aby dostal povolenie a licenciu, na druhej strane, aby si poisťovne mohli z poskytovateľov vyberať. Musia to robiť tak, aby splnili kritériá verejnej minimálnej siete, čo je zabezpečenie plynulej a dostupnej zdravotnej starostlivosti.

ZdN: A zákon o záchrannej zdravotnej službe?

Ing. P. Pažitný: Hlavným cieľom záchrannej služby je garantovať jej poskytnutie do desiatich minút. Má sa to realizovať prostredníctvom siete 219 zásahových staníc (jeden poskytovateľ môže mať viacero staníc), nad ním je dispečing, ktorý koordinuje činnosť jednotlivých poskytovateľov.

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 2/2004

Leave A Reply

Navigate