Zákon o záchrannej službe zdôrazňuje rýchly zásah pri ohrození

Medzi priority rezortu patrí aj zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti zameranej na záchranu osôb. Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo v rámci reformného puzzle, okrem ďalších piatich zákonov, aj nový zákon o záchrannej zdravotnej službe.

Návrh zákona je sústredený na manažment záchrany osôb, ktoré sa ocitli v stave náhleho ohrozenia života alebo zdravia. Na zabezpečenie základnej funkcie záchrannej zdravotnej služby, ktorou je dostať sa k pacientovi v určitou časovom intervale a poskytnúť mu pomoc, je potrebné vyčleniť dostatočné finančné prostriedky.

Na zaistenie nepretržitého výkonu tzv. stand-by sa v novom cenovom opatrení počíta so zvýšením ceny z 8 Sk na 10 Sk. Týmto sa zlepší financovanie rýchlej zdravotnej služby, čo predstavuje dodatočné príjmy pre rýchlu zdravotnú pomoc v sume 130 mil. Sk. V novom zákone by sa malo zohľadniť poskytovanie záchrannej zdravotnej služby na rozhodujúcej časti územia SR, pričom ide o 95 -percentné pokrytie našej republiky, kde by mala byť zabezpečená dostupnosť sanitného vozidla do desiatich minút od nahlásenia život ohrozujúceho stavu.„Aby sme pokryli 95 % plochy Slovenska, malo by túto činnosť zabezpečovať 219 zásahových staníc, bodov, v ktorých by stáli dobre vybavené sanitky. Paradoxne, ak by sme chceli zabezpečiť 100-per-centné pokrytie územia a dostupnosť do desať minút muselo by byť až 400 bodov. Je to dané lazmi, úzkymi dolinami, ťažko dostupnými lokalitami v horskom teréne. Na 219 bodov pre sanitné vozidlá sme navrhli sedem leteckých bodov, aby do desať minút bola v prípade potreby k dispozícii aj letecká záchranná služba. Nebudeme to viazať podmienkou, že prevádzkovateľ rýchlej zdravotnej služby musí súčasne prevádzkovať aj leteckú záchrannú službu. Financovanie bude za stand-by (pripravenosť na výkon) a za výkon. V cene stand-by bude financovaná sanitka, jej vybavenie a jej posádka, či pracujú alebo nie. Ak je na výjazde, musíme financovať náklady. Systém bude integrovaný tak, že väčší dôraz kladie na spoluprácu medzi policajtmi, hasičmi a záchrannou zdravotnou službou. Poskytovatelia musia mať vytvorený komunikačný kanál na svoje body a centrálny dispečing. Zákon je dokončený a je komplementárny s novou koncepciou,“ zdôraznil minister zdravotníctva Rudolf Zajac.

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 1/2004

Leave A Reply

Navigate