Zákon o poskytovateľoch a komorách liberalizuje systém

Záruka voľného vstupu licencovaných subjektov na zdravotný trh

Na Ministerstve zdravotníctva SR predstavili návrh zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o stavovských organizáciách. Vychádza z princípu reformy -zaručiť voľný vstup licencovaných poskytovateľov na zdravotný trh.

Obsahom zákona sú definícia poskytovateľa, prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, zdravotnícke povolanie, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, komory a transformácia štátnych organizácií. Zdravotnícke zariadenia rozčlenili na: poskytujúce starostlivosť ambulantnú, ústavnú a lekárenskú. Do ambulantnej je zaradená aj jednodňová starostlivosť. V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti dochádza k zmene – ruší sa členenie nemocníc na I. II. a III. typ a podľa nového rozdelenia budú nemocnice všeobecné a špecializované. Povolenia pre liečebňu, hospic, všeobecnú nemocnicu, ambulanciu, jednodňovú starostlivosť, stacionár, polikliniku, ADOS a SVaLZ bude vydávať samosprávny kraj. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude vydávať povolenia pre špecializované nemocnice, kúpele a záchrannú zdravotnú službu. Medzi povinnosti poskytovateľov by malo patriť aj vydávanie účtovných dokladov. „Máme sťažnosti, že lekári nevydávajú doklady,“ povedal minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Nový zákon kladie väčší dôraz aj na systém kvality. „Pacient nevie posúdiť komplex medicínskej kvality. Úlohou štátu je zaručiť občanom aj dodržiavame dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Oko siete poskytovateťov sa nesmie neprimerane zväčšiť. Forma minimálnej siete bude upravená nariadením vlády,“ upozornil minister. Medzi podmienkami na výkon povolania požadujú odpis z registra trestov. „Komory majú združovať členov, chrániť ich práva a záujmy, dohliadať na etiku výkonu zdravotníckeho povolania, vydávať licencie na samostatnú prax. „Komory by sa nemali púšťať do odborárskej činnosti a nesmú obmedzovať slobodu podnikania a hospodársku súťaž, brániť vstupu nových subjektov na trh, uplatňovať iné kritériá minimálnej dostupnosti, stanovovať ceny výkonov svojich členov, určovať také pravidlá pre svojich členov, ktoré nemôžu všetci splniť,“ dodal Rudolf Zajac. MZ SR môže štátnu organizáciu – nemocnicu transformovať na akciovú spoločnosť.

Spoluvlastníkmi by mohli byť aj lekárske fakulty. Zakladateľom akciovej spoločnosti je štát, v jeho mene koná minister zdravotníctva. Pri tejto transformácii nesmie dôjsť k porušeniu minimálnej siete.
(mi)

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 1/2004, str. 2

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: