Nedostatok peňazí

VŠEOBECNE SA TRADUJE NÁZOR, ŽE SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO TRPÍ NEDOSTATKOM peňazí. Hovorí sa, že je „rozpor medzi zdrojmi, ktoré má k dispozícii, a nákladmi, ktoré vynakladá“. To je v zásade pravda. Naše zdravotníctvo naozaj má nedostatok zdrojov, o to viac potom zhoršuje jeho stav neprimeraná spotreba. Zdravotníctvo vytvorilo dlh vo výške 22 mld. Sk a mesačne ho zvyšuje o 800 mil. Sk. Doterajšie transformačné kroky, tak ako boli vykonané, nielenže nesmerovali k zlepšeniu, ale navyše pacienta vtiahli do kolotoča problémov, a to v pozícii pre neho najhoršej – ako rukojemníka. Pridávanie zdrojov formou oddlžovania z jedinečných a neopakovateľných privatizačných zdrojov, bez tlaku na vyššiu efektivitu poskytovateľov, nemôžu a ani nevedú k zlepšeniu systému.

V otázke financovania budeme musieť v prvom rade definovať, na čo všetko má pacient nárok v rámci bezplatnej starostlivosti, ktorá bude naďalej financovaná z verejných, teda solidárnych zdrojov. Takzvaný základný, bezplatný balík služieb (BBP – basic benefit pocked), musí pokryť všetky akútne aj chronické ochorenia, ale v takom rozsahu a objeme služieb, ktorý bude naozaj určený len na liečebnú starostlivosť. Hospodárska situácia štátu neumožňuje uvažovať o dramatickom náraste verejných zdrojov, teda systém financovania BBP musí byť nastavený na verejné zdroje. V segmente poskytovateľov musíme bezpodmienečne vytvoriť také podmienky, ktoré výrazne zvýšia efektivitu alokovaných zdrojov.

Dnešné takzvané zdravotné poisťovne sú naozaj iba prostoduchými redistribútormi zdrojov, najmä preto, že majú finančne zaisťovať celý objem služieb, nielen objem základného balíka. Nový typ poisťovní – nákupcov služieb základného balíka – prinútime k efektivite tým, že im umožníme väčšiu pluralitu, ale súčasne prevezmú časť rizika na seba. Podmienkou je, aby sme podstatne znížili ich štátnu ochranu.

Poskytovateľov všetkých úrovní prinúti zvýšiť efektivitu fakt, že musí vzniknúť reálna konkurencia medzi nimi. Efektívnejší bude prosperovať, a málo efektívny alebo dokonca stratový poskytovateľ bude ekonomickými, nie administratívnymi metódami, marginalizovaný a eliminovaný. Do tejto oblasti patrí aj radikálna zmena liekovej politiky. Cena lieku financovaná z BBP tam, kde je veľký prakticky rovnakých molekúl (generiká), musí byť generovaná trhom, a nie administratívnymi metódami. Pre všetkých účastníkov trhu musí byť zabezpečená ich sloboda, rovnosť šancí, ale aj primeraný podiel na riziku.

Pacient bude postavený pred voľbu, či bude naďalej dávať svoje súkromné zdroje v forme korupcie, alebo si legálne zabezpečovať výhody formou súkromného pripoistenia k základnému balíku. Jasne definované práva a povinnosti pacienta taktiež znížia mieru zneužívania systému nimi samotnými, ktoré sa dnes výrazne podieľa na problémoch slovenského zdravotníctva.

Slobodný a zodpovedný pacient, poskytovateľ, nákupca – to je jediná možná cesta, ako zachrániť zlyhávajúce zdravotníctvo a dosiahnuť, aby konečne slúžilo svojmu účelu, poskytovaniu kvalitných zdravotníckych služieb občanovi.

Rudolf Zajac

Nezávislý expert ANO pre zdravotníctvo

Zdroj:
Profit 17/2002

Leave A Reply

Navigate