Dve zdravotníctva

Na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva (www.health.gov.sk) sa zrazu objavil jeden materiál. Tu je iba malý výňatok z jeho analytickej časti, hodnotiacej súčasný stav zdravotníctva:

„..Slovensko je čoraz menej schopné zvládať problémy industrializovaných krajín: kardiovaskulárne a onkologické ochorenia…“

„…Napriek relatívne vysokej úrovni verejných výdavkov (okolo 6,3 percenta HDP v roku 1999) Slovensko nie je schopné kontrolovať výdavky na zdravotníctvo. To sa prejavuje v rapídnom náraste dlhov, ktoré sa do oficiálnej sumy verejných výdavkov na zdravotníctvo nepočítajú. Dlhy zdravotných poisťovní voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rokoch 1996 až 1998 vzrástli štvornásobne (z 87 na 365 mil. USD) a ďalej sa zvyšovali aj v roku 1999. Samotný nemocničný sektor naakumuloval 286 mil. USD dlhov voči svojim externým dodávateľom…“

„…Jedna z hlavných príčin takmer chaotickej situácie v rezorte zdravotníctva vyplýva zo zlej štruktúry riadenia… Ministerstvo riadi prakticky všetky ústavné zdravotnícke zariadenia v krajine… Tento systém je neúčinný, je nepravdepodobné, aby ministerstvo mohlo vykonávať každodenný dohľad nad fungovaním viac ako deväťdesiatich ústavných zariadení…“

„…Existovali len dva nástroje na udržanie prijateľnej úrovne verejných výdavkov na zdravotníctvo: nízka úroveň miezd a takmer totálny nedostatok kapitálových investícií. Situácia je dlhodobo neudržateľná, môže viesť k tomu, že čoraz viac ľudí, najmä zdravotných sestier, zanechá profesiu a nemocnice nebudú schopné zabezpečiť minimálny kvalitatívny a bezpečnostný štandard poskytovanej starostlivosti…“

„…Významným faktorom je prítomnosť rozsiahlej korupcie v rezorte, najmä vo forme neoficiálnych platieb pacientov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti… Podľa prieskumu sa odhaduje, že traja z desiatich pacientov poskytli neoficiálnu platbu alebo „pozornosť“ v rozpätí od 20- do 100-tisíc korún za hospitalizáciu.“

„…V dôsledku obmedzených zdrojov a niekedy aj zastaraných praktík zdravotníctvo ponúka zhoršenú kvalitu starostlivosti. Systém sovietskeho typu kládol dôraz na špecializovanú a ústavnú starostlivosť, zatiaľ čo základná starostlivosť sa zanedbávala… Moderné ošetrovacie postupy a terapie si zatiaľ veľmi nenašli cestu…“

V hlave ministra zdravotníctva asi musia existovať dve zdravotníctva. Jedno, ktoré všetci poznáme na vlastnej koži, a druhé „úspešné“, v ktorom už vlani v novembri podľa vlastných slov ukončil transformáciu.

Rudolf Zajac

Autor je lekár a manažér, nezávislý expert ANO pre zdravotníctvo.

Zdroj:
Domino fórum 13/2002

Leave A Reply

Navigate