Heuréka

Heuréka, zvolal Archimedes, vystúpiac z vane, a oznámil svetu objav o nadľahčovaní silou, ktorá sa rovná objemu kvapaliny vytlačenej telesom. Vďaka jeho objavu si vieme vysvetliť, prečo mnoho tisíctonové lode zo železa plávajú na vode.

Heuréka, zvolal minister zdravotníctva Roman Kováč a oznámil slovenským zdravotníkom, že je potrebná iba jedna zdravotná poisťovňa. Slovenskí zdravotníci nezvolali nič, lebo už majú s ministrom svoje skúsenosti.

Opakovane sme v DF upozorňovali, že systém financovania zdravotníctva, ktorý funguje cez takzvané zdravotné poisťovne, nemá s poistením v pravom slova zmysle nič spoločné. Ide o prostoduchý výber povinných odvodov od ekonomicky aktívnych občanov plus príspevok zo štátneho rozpočtu. Do štátneho rozpočtu, a to vie aj študent obchodnej akadémie, platia ekonomicky aktívne podnikateľské subjekty a zamestnanci vo forme priamych daní a všetci občania vo forme nepriamych daní. Z toho je jasné, že zdravotníctvo nie je bezplatné, pretože ho platia občania.

Dnes, zdá sa, aj minister uznáva, že takzvaná pluralita zdravotných poisťovní, ktorých bolo kedysi 13 a dnes 5, viedla k vážnym stratám či už v brutálnej forme tunelovania, ako sa to stalo v poisťovni Perspektíva, až po menej nápadne formy „čudného“ hospodárenia u viac- menej všetkých ostatných poisťovní.

Ak Roman Kováč myslí svoj zámer pripustiť iba jednu poisťovňu vážne, potom by sa možno naše zdravotníctvo mohlo posunúť dopredu. V nijakom prípade však nestačí iba „vyrobiť“ z piatich poisťovní jednu. Celý systém musí byť reformovaný naraz.

Musí byť reformovaný systém financovania, pričom financie môžu byť alokované cez jednu poisťovňu, alebo ešte lepšie, cez zdravotnú pokladnicu. Bezpodmienečne však v liečebnom poriadku musí byť definovaný takzvaný zákonný nárok – teda to, čo pacient musí dostať bezplatne – a zákonný štandard – teda to, koľko tento nárok môže najviac stáť. Tým vznikne merateľné rozhranie pre ďalšie typy poistenia, ktoré už budú individuálne a adresné.

Musia byť tiež jasne definované pravidla rozdeľovania vybratých financií poskytovateľom. Najlepší je systém „na hlavu“ obyvateľa regiónu.

časne musí byť reformovaná štruktúra poskytovateľov, ktorí musia dostať viac práv, ale aj zodpovednosti za poskytované služby. Kompetencie organizovať svoju štruktúru poskytovateľov patria k základným, ktoré vláda musí odovzdať regiónom.

Významnú úlohu zohrajú pacienti. Musia dať jasne najavo, že ten, kto zdravotníctvo financuje, je občan, a preto si musia ďaleko viac uvedomovať svoje práva voči zdravotníctvu a povinnosti voči svojmu zdraviu.

Heuréka by v skutočnosti mohla kričať Demokratická strana, pretože jej zdravotnícky program minister Kováč práve „objavuje“. Ak však nechce skončiť ako jeho predchodca, tak ho bude musieť chtiac-nechtiac aj plniť.

Rudolf Zajac

Autor (1951) je manažér a lekár.

Zdroj:
Domino fórum 7/2001

Leave A Reply

Navigate