Re: úloha

#842
Mata Harri
Účastník (Participant)

Aj v chudobnej domácnosti môže byť poriadok a čisto. Transformácia zdravotníctva neznamená nič iné, ako odstránenie živelnosti a subjektivizmu, ktoré produkujú chaos a deštrukciu systému.Transformačný proces začína analýzou stavu a uskutočňuje sa postupnou formáciou organizačných štruktúr a vzťahov s jasne postavenými medicínskymi zásadami a pravidlami.

Zlým hospodárom je ten, kto stráži koruny a pritom stráca milióny .Ekonomicky významnou položkou rozpočtu nemocníc je mimoriadne nákladná liečba (nad 100 000 Sk) pomerne malého počtu pacientov. Môže predstavovať život zachraňujúcu pomoc, ale i zbytočne nákladný neefektívny pokus zvrátiť už irreverzibilný stav.

Majú riaditelia nemocníc predstavu o tom, koľko nákladných pacientov sa mesačne v ich nemocnici odlieči a s akým výsledkom? Má o počte nákladných pacientov v nemocniciach predstavu MZ alebo poisťovňa? Na ktorých oddeleniach sú hospitalizovaní ? Čo spôsobilo tak vysoké náklady? Kto rozhoduje o liečbe? Aký je liečebný výsledok? Aká kontrola kompetentnosti výkonov?

Nebudem zdržiavat.

Intenzívna starostlivosť je mimoriadne nákladným medicínskym postupom a predstavuje terén, na ktorý noha reformátorská nevkročila, terapiu, o ktorej poisťovňa nechce počuť.

Žijeme v civilizovanom prostredí, v 21. storočí, sme vzdelaní, ale náš transformačný proces nás organizačne vzďaluje od vyspelých zdravotníckych systémov.

Pritom cesta nápravy je jasná:
1. V zázname o hospitalizácii pridať rubriku – náklady na lieky a ŠZM a pomocou nej identifikovať počty a zoskupenia nákladných pacientov. Tieto údaje v konfrontácii s diagnózou pomôžu odlíšiť „ akože“ intenzívnu starostlivosť, tiež posúdiť adekvátnosť a opodstatnenosť liečby a nakoniec zhodnotiť “cost – containement” v nemocniciach.
2. Pomocou údajov o prekladoch objektivizovať pohyb pacientov medzi nemocnicami, čím sa odhalí, prečo jedna nemocnica má a druhá nemá dlhy. (V istý deň riaditeľ istej okresnej nemocnice sa chválil, že racionalizáciou liečby odstránil dlhy jeho nemocnice. V ten deň na našej 8 posteľovej JIS 5 pac. pochádzalo z inkriminovanej nemocnice bez dlhov).
Akú validitu majú štatistické údaje o posteľovom fonde prepočítanom na 10 000 obyvateľov v danom okrese, keď polovicu postelí trvale obsadzujú pacienti z iných okresov? Akú cenu má pochvala nemocnice s nízkymi nákladmi, keď ako kukučka nastrká nákladných pacientov do nemocnice druhej?
3. Hlavní odborníci, odborné spoločnosti, pracovníci JIS musia začať pracovať na projektoch JIS, na algoritmoch intenzívnej starostlivosti, na zásadách prijatia a prepustenia pac. a spolu s poisťovňou vypracovať zásady finančnej úhrady nákladov na intenzívnu starostlivosť.Predpokladom úspešnej intenzívnej starostlivosti je dobrý organizačný systém a včasné zahájenie liečby. Výhliadky na dobrý výsledok sú najvyššie v prvých hodinách, oneskorenie zvyšuje výskyt komplikácií a tým nákladov na liečbu, ktorá pri oneskorenom zahájení stáva sa inefektívnou.

Každý professional musí vedieť, že najlacnejšou formou intenzívnej starostlivosti je prevencia komplikácií. Pacient musí byť odoslaný na JIS včas! A nie až s pokročilými komplikáciami.Vo svete sa to tvrdo kontroluje. I z ekonomických dôvodov. U nás je ticho. V rámci tvorby guide lines netreba otrocky opisovať algoritmy v učebniciach, ale treba vypracovať algoritmy pre činnosti, v ktorých učinkuje reťazec rôznorodých pracovníkov. A pre činnosti, ktoré sú nákladné. Nie je predsa možné, že ja vybavím pacienta tunelizovaným venoznym permkatom, ktorý je drahý a má slúžiť niekoľko rokov a iné pracovisko ho znehodnotí za pár dní neodborným prístupom.

A nakoniec otázka financovania intenzívnej starostlivosti. Aký kľúč, či kritéria sa použili pri výbere, ktoré výkony sa budú preplácať a ktoré nie?

Prečo poisťovňa plne hradí dialýzu u chron. renálnej insuficiencie a nehradí u akútnej? To máme počkať, kým pacientovi obličky nezlyhajú definitívne?
Prečo poisťovňa hradí OAIM kontinuálne eliminačné postupy – CVVH, SCUF, CVVHDF a nehradí ich metabolickej JIS, kde sú indikované u hepatálneho zlyhania, sepsy, renálneho zlyhania, , u intoxikácií?
A čo si mám myslieť o profesionálnej spôsobilosti poisťovne vyberať pacientovi poskytovateľov, keď dnes plne hradí výkon, ktorý pacienta poškodil a vôbec nehradí výkon, ktorý poškodenie dal do poriadku? 🙁

Navigate