Re: Re: Paradoxy reformy

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Paradoxy reformy Re: Re: Paradoxy reformy

#833
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Mata Harri wrote:

Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.

Posledná časť

Primárnym poslaním nemocníc je diagnostika a liečba pacientov, ktorá sa nedá zaistiť ambulantne. Zabezpečuje ju nemocničný zdravotnícky personál a k tomu potrebuje lieky, ŠZM a techniku. Všetko ostatné je support. Každá vlna transformačného procesu riešila prevážne support, doteraz sa NEOTVORIL problém diagnostiky a liečby hospitalizovaných pacientov.

PROJEKTY FINANCOVANIA NEMOCNÍC, VYPRACOVANÉ Z DEFEKTNÝCH PODKLADOV SÚ EKONOMICKY NEÚČINNÉ, PRETOŽE SÚ PRIMÁRNE DEFEKTNÉ a ich násilné presadzovanie spôsobuje rozklad a nie reformu.

PAUŠÁLNE PLATBY vypočítané z deficitného príjmu z predchádzajúcich rokov, celkový deficit prehlbujú, pretože nútia nemocnice každú nákladnú diagnostiku a liečbu kompenzovať zbytočnou hospitalizáciou desiatok tzv. lacných pacientov.

DRG – neviem prečo sa usilujeme o svoj vlastný model, prečo nepreberieme ceny DRG z USA, tam sa na modeli pracuje 60 rokov, je perfektne premakaný. Nemocnice by prijali i pomernú redukciu platieb na 30 %.-

DRG vypočítané z našich dlhodobých deficitných výdavkov bude rovnako deficitné, zaťažené obrovskou administratívou a čo je podstatné, tak ako je u nás zvykom, platby sa realizovať nebudú. Ale ak sa výpočty urobia seriózne, tak zviditeľnia to, čo oficiálne sa nechce priznať:
– 80 % hospitalizácií je možné kryť paušálom,
– 20 % sa v nákladoch diametrálne odlišuje (10 – 30 násobne), tieto stavy sa kumulujú vo veľkých nemocniciach,
– oneskorený preklad ťažkých stavov na kompetentné pracovisko zvyšuje náklady na liečbu a zvyšuje úmrtnosť.

Sme síce vzdelaní, ale neschopní pochopiť, že nič nové, originálne, zázračné nevymyslíme, že vo svete sa odskúšali všetky možné modely financovania nemocníc.

Všetky potvrdzujú, že predpokladom efektívnej utilizácie financií je odborná kompetencia v jasnom organizačnom usporiadaní, so zásadami interdisciplinárnych a multidisciplinárnych činností (využitie plazmy a krvných derivátov, dozor nad nosokomiálnymi nákazami a ústavná ATB politika, parenterálna a enterálna výživa, intenzívna starostlivosť, resuscitácia, konsíliá atd. Neorganizovaná živelnosť by veľmi rýchlo rozložila odbornosť, ekonomiku i povesť nemocnice a znamenala by stratu dôvery pacientov.

Typizácia nemocníc je derivovaná z dlhodobých demografických štatistík incidencie a prevalencie ochorení a medicínskych algoritmov diagnostiky a liečby, s náležite vybavenými pilotnými nemocnicami, v ktorých sa koncentrujú náročné diagnostické i liečebné výkony, a sieťou ostatných nemocníc.

Bohaté štáty, ktoré si v nedávnej minulosti mohli dovoliť rozptýliť i nákladnejšiu diagnostiku a liečbu v regiónoch, v USA posunúť až do domácnosti pacienta, dnes vracajú drahú techniku do nemocníc a koncentrujú ju do multifunkčných celkov s nepretržitou dostupnosťou.

Čo potrebujeme zmeniť, aby reforma zdravotníctva bola úspešná ?

– Neiniciovať modely, ktoré nie sú dokonale pripravené a ktoré nemajú zabezpečené potrebné finančné krytie.
– Overovať odbornú kompetentnosť pracovísk akreditáciou.
– Vypracovať odborné usmernenia a koncepcie, ktorými sa živelnosť nahradí dobrou organizáciou práce.
– Pri úprave siete nemocničných zariadení vychádzať z dlhodobých demografických ukazovateľov incidencie a prevalencie ochorení, diagnostickej a terapeutickej náročnosti a nepodliehať tlakom politických, lobistických skupín, ktoré nemocnicu považujú za potvrdenie lokálnej, či regionálnej prestíže, majú možnosť sa angažovať podporou niektorej z nemocníc nadregionálneho významu.
– Vytvoriť podmienky pre technické vybavenie 3 koncových nemocníc, s preukázateľnou odbornou kompetenciou riešiť diagnosticky a terapeuticky náročné, komplikované a raritné stavy. Kritéria výberu i výsledky by mali byť verejné, posúdené nezávislou (i medzinárodnou) expertnou komisiou.
– O postavenie v štátom garantovanej sieti by sa nemocnice mali uchádzať preukázateľnou odbornou kompetenciou a dobrou organizáciou práce.
-Menej úspešné zariadenia zo siete postupne vyradiť, ponúknuť im náhradný program podľa potrieb regiónu i čas (napr. 2 roky) na transformáciu.

Zásadnou príčinou znefunkčnenia nemocníc je demotivačný vzťah medzi obťažnosťou a vitálnou dôležitosťou výkonu a jeho finančným ohodnotením, likvidácia možnosti zaistiť si prosperitu vlastnou prácou. Pacienti i nemocnice sa stali bezprávnymi rukojemníkmi zákonom povoleného diktátu ekonomickými inštitúciami, znášajúci dopad ich chybných administratívnych rozhodnutí.

Obnova základných funkcií nemocníc sa zaistí keď
– Pacient si bude môcť slobodne vybrať medzi porovnateľnými nemocnicami tú, ktorej verí, že mu poskytne odborne kompetentné služby.
– Poisťovňa za výkon zaplatí nemocnici, v ktorej sa výkon urobil. Do zavedenia DRG odstupňovanými paušálmi podľa charakteru predpokladaného výkonu. Platí pobočka, v ktorej je pacient poistený a nie pobočka, sídliaca v meste, v ktorom sa nachádza nemocnica.
– Zavedú sa odstupňované paušály nie podľa typu nemocnice, ale podľa typu a náročnosti výkonu.
– U zložitých, materiálne technických a život zachraňujúcich výkonov, seriózne dokumentovaných uhradia sa náklady na lieky, ŠZM mimo paušálu za výkon. Ich zoznam by mal byť určený dohodou poisťovne, MZ, odborných organizácií. Ide o kritické stavy na OAIM a JIS, polytraumy a nosokomiálne infekcie atd. Špecifické programy sa naďalej budú riešiť špeciálnymi paušálmi.
– Všetky takéto nákladné výkony majú byť zverené pracoviskám s objektívne dokázanou spôsobilosťou ich kompetentne riešiť a musia byť pod trvalou kontrolou.

Tak ako vo všetkých štátoch EU, zdravotníctvo by malo patriť medzi priority štátneho záujmu a cestou MZ stanovovať pravidlá a kompetencie, organizačné usmernenia, potvrdzovať akreditácie atd. So záväznou platnosťou pre všetky nemocnice – štátne, súkromné, spravované regiónom atd.

Poisťovne nemôžu pacienta nútiť k hospitalizácii v nemocnici, v ktorej hospitalizovaný byť nechce, pokial má ústavným zákonom deklarovanú slobodu výberu. Pri zmene ústavného zákona, poistenec musí mať možnosť slobodného výberu, pokiaľ na tom nástojí, čo mu poisťovňa môže garantovať napr. cestou pripoistenia.

KONIEC

Ps. Ospravedlňujem sa za rozsiahle príspevky
[/img]

Navigate