Re: klinická logopédia

#586
Anonymous
Účastník (Participant)

Blahoželám Vám k postu ministra zdravotníctva a verím, že pripravované zmeny v rezorte zdravotníctva budú prospešné pre všetkých občanov.
V mojej pripomienke si pomôžem filozofickou výpoveďou o človeku.
Človek bol v dejinách chápaný ako prirodzená biologická a spoločenská bytosť. Na jednej strane je skutočne pozemskou bytosťou, na druhej strane vyniká, presahuje pozemské veci.Každá výpoveď o človeku, je výpoveďou o sebe samom. Je to nekonečná cesta poznania. Človek, ako jediná bytosť chápe svoj vzťah k okolitému svetu, priestoru a času. V dejinách môžeme rozlišovať mnohé teórie a koncepcie o človeku. Čiastokvé odpovede o ňom prinášajú čiastkové vedy, ako je psychológia, medicína, etnológia,sociálna a kultúrna antropológia.
Základnou súčasťou psychickej, somatickej a sociálnej stránky človeka je k o m u n i k á c i a. Prostredníctvom nej sa dozvedáme o jednotlivých stránkach osobnosti a jeho života vôbec.
K o m u n i k a č n á s c h o p n o s ť človeka by mala byť obsiahnutá
v základných definíciach o zdraví človeka.
Vo Vašej reformnej koncepcii kladiete dôraz na p r ev e n t í v n u starostlivosť. Výborne. V prevencii sa zameriate na psychickú, somatickú a sociálnu oblasť.
Pýtam sa, prečo v tejto definícii chýba starostlivosť o k o m u n i k a č n ú s c h o p n o s ť č l o v e k a, ktorá tvorí základné prepojenie medui p s y c h i c k o u , s o m a t i c k o u a s o c i á l n o u oblasťou.

Ďakujem za pochopenie. Dnes len toľko.
Mgr. Sárincová Terézia, klinický logopéd

Navigate