Re: dialyza

#772
Rybakova
Účastník (Participant)

Pán minister, ďakujem Vám za upozornenie a ešte raz aj za to, že ste prijal naše pozvanie.

Takže pre náhodných návštevníkov tejto stránky:
Dňa 24.4.2003 sa v NsP Poprad konalo stretnutie zamestancov nemocnice s ministrom zdravotníctva, MUDr. Zajacom, venované odštátneniu popradskej dialýzy , hospodáreniu a iným problémom NsP Poprad.
Na rozhodnutie odštátniť dialyzu boli prezentované dva rôzne názory.

Názor vedenia nemocnice, prednesený riaditeľom NsP Poprad MUDr.Vojtaššákom, podľa ktorého bolo odštátnenie dialýzy najlepším riešením z dôvodu:
1,havarijného stavu dialyzačných prístrojov
2,nedostatku finančných prostriedkov na ich výmenu
3,zamietavej odpoveďe MZ SR na prídel financií na tento účel

Názor zamestnancov NsP , prezentovaný Dr.Rybákovou, podľa ktorého je z dlhodobého hľadiska odštátnenie dialýzy pre NsP nielen ekonomickou, ale aj medicínskou stratou.
Dôvody:
1,NsP Poprad , ako nemocnica III. typu,sa odštátnením dialýzy vyradila zo siete zdrav. zariadení, oprávnených poskytovať dialyzačné služby
2,dialýza je vysoko ziskovým oddelením
3,vedenie NsP malo predísť havarijnej situácii postupným nákupom nových dialyzačných prístrojov zo zisku dialýzy, až potom zisk dialýzy
investovať do iných prevádzok nemocnice
4,rýchla návratnosť tejto investície pre NsP Poprad
5,nemocnica má byť jeden funkčný celok so ziskovými aj stratovými oddeleniami.

Minister zdravotníctva doporučil vykonať nezávislý audit hospodárenia dialýzy,o čo sme ho listom aj požiadali / LOZ a OO pri NsP Poprad /.
Zároveň sme požiadali aj o audit celého hospodárenia nemocnice za posledných 6 rokov. Zatiaľ čakáme.

Navigate