Odpoveď na: Ako ďalej Biskupice

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Ako ďalej Biskupice Odpoveď na: Ako ďalej Biskupice

#920
problem
Účastník (Participant)

Koncepcia odboru Pneumológia a ftizeológia úzko súvisí s koncepciou NÚTaRCH
50 rokov funguje v rôznych, väčšinou napred sa vyvíjajúcich podobách ústav, ktorý v posledných rokov nesie názov Národný. Tento názov nie je samoúčelný, pretože svojou pôsobnosťou, kompetenciami a vybavením (personálnym i materiálnym) predstavuje celonárodnú inštitúciu, ktorá predstavuje konziliárne pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou z hľadiska diagnostiky i liečby tých najzložitejších pneumologických pacientov. Jeho dôležitou súčasťou je popritom špečializovaná starostlivosť o geriatrických pacientov. Ústav má etablovanú zložku hrudníkovej chirurgie, ktorá je neodmysliteľnou diagnostickou i terapeutickou jednotkou pre pacientovn s respiračnými ochoreniami.
Prechádzame obdobím, kedy je redukcia lôžkového fondu nevyhyhnutná. Ústav má t.č. 163 postelí zahrnutých pod pojem pľúcne z celkového počtu 370, kam patria súčasti lôžkového fondu iných odborov. Pri 74% obložnosti fondu pľúcnych lôžok a pri plánovanej integrácii s Klinikou pneumológie a ftizeológie LFUK je pre
– zabezpečenie rajónu: celá Bratislava, Bratislavský kraj, časť Trnavského kraja
– sústreďovanie a diagnosticko-liečebné zabezpečovanie najzložitejších pacientov z celého Slovenska
– pregraduálna a postgraduálna výuka
možná podľa našich prepočtov redukcia pľúcnych lôžok maximálne o 30 (pri súčasnom pribudnutí lôžok Kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK; teda výsledný počet spolu s jej lôžkami by mal byť okolo 140). Treba pritom súčasne vychádzať z narastajúcej incidencie najzávažnejších pľúcnych ochorení (bronchogénny karcinóm, priedušková astma, chronická obštrukčná choroba pľúc) možná podľa našich prepočtov redukcia pľúcnych lôžok maximálne o 30 (140).
Nevyhynutná je prepojenosť s oddelením pneumoonkológie, pretože veľkú časť pľúcnych pacientov tvoria práve pacienti s pľúcnymi malignitami. Nie je pritom možná predstava, že by boli riešení na zvláštnom, od ústavu oddelenom pracovisku, pretože podstatnú, vstupnú časť činnosti tvorí diagnostika, ktorú nie je možné uskutočniť bez súčinnosti s ostatnými odeleniami a špecializovanými pracoviskami ústavu. Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou je prepojenosť na hrudníkovú chirurgiu, pretože tá tvorí dôležitú súčasť liečby bronchogénneho karcinómu a nemôže existovať bez priamej geografickej súvislosti s diagnostickými a následnými terapeutickými pracoviskami (chemoterapia). Hrudníkova chirurgia tvorí okrem toho dôležitú diagnostickú činnosť (videom asistované torakoskopie, mediastinoskopie a pod.). Tieto zložky spolu s CT pracoviskom, bronchoskopiou atď nemá „pod jednou strechou“ žiaden iný ústav na Slovensku. Hrudníková chirurgia vykonáva v našom ústave asi 600 hrudníkových výkonov ročne. Patria sem tiež kuratívy pľúcnych abscesov, empyémov, tuberkulózy.
Hrudníková chirurgia však súčasne nemôže existovať samostatne pre nevyhnutnosť špecializovanej pooperačnej starostlivosti.
Treba podčiarknuť, že ústavy tohto druhu s pľúcnym zameraním a s komplexnou vybavenosťou (oddelenia nešpecifickej i špecifickej pneumológie, pneumoonkológie, intenzívnej starostlivosti pre kardiorespiračné ústrojenstvo, hrudníkovej chirurgie, spolu s bronchoskopicko-cytologickým pracoviskom, špecializovanou patológiou, CT pracoviskom, komplexnou funkčnou diagnostikou, oddelením špecializovanej pľúcnej rehabilitácie pod jednou strechou) (čo nemá ani jeden ústav na Slovensku) sú európskym štandardom a podľa charty špecializácií UEMS jednou z podmienok integrovania odboru do Európskej únie.
Výuka je logickou súčasťou, na pôde ústavu existuje Katedra pneumológie a ftizeológie s 50-ročnou tradíciou, ktorú zakladal – podobne ako celý ústav – prof.Virsík (a žiaden ústav na Slovensku skúsenosti s postgraduálnou výukou nemá). Na katedre (a klinike) získalo špecializáciu dodnes 828 uchádzačov, každoročne ich teraz pribúda okolo 20. Na výuku a prípravu týchto špecialistov treba takisto primeraný lôžkový fond. A na spomínanú tradíciu, ktorá je základným kameňom každej stavby (a budovať a reformovať chceme), nesmieme zabudnúť.
Záverom: reformovať chceme všetci. O tom, že redukcia lôžok nielen v ústave v Biskupiciach, ale v celom zdravotníctve, je nevyhnutná, s presunom ťažísk na sekundárnu ambulantnú sféru (a perspektívne i primárnu), nikto nepochybuje. Takisto nikto nepochybuje, že úspech dosiahneme s citom pre mieru.
Nepochybujeme o rozumnosti následných krokov v reforme nielen odboru, ale celého zdravotníctva, a budeme sa na nich najaktívnejším možným spôsobom podielať. Želáme kormidelníkom rezortu veľa úspechov a správny vietor.

Doc.MUDr.Ladislav Chovan, CSc.
Vedúci Katedry a prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie
Prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

Navigate